BIST GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN COVID-19 ÖNCESİ İLE COVID-19 DÖNEMİ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-92
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5520-5529
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemisi farklı ülkelerde sağlık, ekonomi, ulaşım, turizm vb. birçok sektörü ciddi boyutlarda etkilemektedir. Diğer sektörler gibi gıda ve içecek sektörü de küresel ekonominin birçok sektöründe büyük kayıplara neden olan Covid-19 pandemisinden etkilenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı BİST gıda, içki ve tütün sektöründe faaliyet gösteren firmaların Covid-19 dönemi öncesi ve Covid-19 dönemi finansal performanslarını oran analizi ile karşılaştırmaktır. Firmaların Covid-19 öncesi dönemi ile Covid-19 dönemi finansal performansları (likidite, kârlılık, faaliyet ve kaldıraç rasyoları açısından) arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Wilcoxon işaretli sıra testi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda Covid-19 döneminde Covid-19 öncesi döneme kıyasla cari oran, nakit oran, aktif kârlılık, esas faaliyet kâr marjı, net kâr marjı, alacak devir hızı, stok devir hızı, özsermaye/toplam aktifte artış; aktif devir hızı ve toplam borç/toplam aktifte azalış meydana gelmiştir. Ancak bu farklardan sadece nakit oran, aktif kârlılık ve stok devir hızı istatistiki olarak anlamlıdır.

Keywords

Abstract

The Covid-19 pandemic seriously affects many sectors of health, economy, transportation, tourism etc. in different countries. Like other sectors the food and beverage sector has been affected by the Covid-19 pandemic, which has caused great losses in many sectors of the global economy. In this context, the purpose of the study is to compare with the ratio analysis the financial performances of the companies operating in the BIST food, beverage and tobacco sector pre-Covid-19 period and during the Covid-19 period. Whether there is a significant difference between the financial performances (in terms of liquidity, profitability, activity and leverage ratios) of the companies in the pre-Covid-19 period and the Covid-19 period was examined with the Wilcoxon signed rank test. As a result of the study, there has been an increase in the current ratio, cash ratio, return on assets, operating profit margin, net profit margin, receivables turnover, inventory turnover, equity/total assets and a decrease in the asset turnover and total debt/total assets in the Covid-19 period compared to the pre-Covid-19 period. But from these differences, only cash ratio, return on assets and inventory turnover are statistically significant.

Keywords