ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2021-91
Language : null
Konu :
Number of pages: 5311-5319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Desen olarak ise tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygun örneklem katılımcıları belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kaynar, Kurnaz, Doğrukök ve Şentürk-Barışık (2020) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri Uzaktan Eğitim Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilere SPSS programı ile istatistiksel analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler normal dağılım göstermiş ve parametrik analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, annenin ve babanın çalışma durumu göre fark göstermediği fakat internet sorunu yaşayıp yaşamama durumuna göre fark gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perceptions of secondary school students towards distance education in terms of various variables. Quantitative research method was used in the study. Scanning pattern was used as the pattern. The research was carried out in the Bogazliyan district of Yozgat in the 2021-2022 academic year. The appropriate sample was used in the study to determine the participants. “Middle School Students' Distance Education Perceptions Scale” developed by Kaynar, Kurnaz, Dogrukök and Sentürk-Barisik (2020) was used as a data collection tool in the research. Statistical analyzes were made with the SPSS program on the obtained data. The obtained data showed normal distribution and parametric analyzes were performed. As a result of the study, it was determined that the perceptions of secondary school students towards distance education did not differ according to gender, grade level, working status of the mother and father, but differed according to whether they had internet problems or not.

Keywords


 • Yolagiden, C. & Yolagiden, M. (2021). “Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları” International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:91; pp:5311-5319 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI 1 Middle School Students' Perceptions Regarding Distance Education Dr. Can YOLAGİDEN Bağımsız Araştırmacı, Yozgat/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1363-6206 Öğretmen. Müberra YOLAGİDEN Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi, Yozgat/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7763-2757 ÖZET Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Desen olarak ise tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygun örneklem katılımcıları belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kaynar, Kurnaz, Doğrukök ve Şentürk-Barışık (2020) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri Uzaktan Eğitim Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilere SPSS programı ile istatistiksel analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler normal dağılım göstermiş ve parametrik analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, annenin ve babanın çalışma durumu göre fark göstermediği fakat internet sorunu yaşayıp yaşamama durumuna göre fark gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Ortaokul Öğrencisi, Algı ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics