RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH ON HOTEL EMPLOYEES

Author:

Year-Number: 2021-91
Number of pages: 5047-5056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin tükenmişlik ve alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemeyi ve tükenmişlik ve alt boyutlarının işten ayrılma niyetini yordayıp yordamadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu kapsamda Antalya il merkezinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işlemelerinde çalışan 458 iş görene anket uygulanmıştır. Tükenmişlik ve işten ayrılma niyetine yönelik olarak toplanan veriler, betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon analizi) ve ölçekteki ifadelerin güvenirliğine ilişkin Cronbach’s Alpha (α), ölçekteki ifadelere verilen cevapların normal dağılıma uygunluğuna yönelik de Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi uygulanarak analiz edilmiştir. Ayrıca tükenmişlik ve alt boyutlarının işten ayrılma niyetini yordayıp yordamadığına belirlemek ve araştırma hipotezlerini test etmek için “Çoklu Doğrusal Regresyon” analizi yapılmıştır. Sonuç olarak tükenmişlik ve alt boyutlarının işten ayrılma niyetinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulgunlanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle otel yöneticilerine birtakım öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The current study aims to identify the relationship between burnout, accompanied by its sub-dimensions, and turnover intentions of hotel employees to work in five-star hotels in Antalya and to reveal whether burnout and its sub-dimensions would predict turnover intention. In this vein, a survey was applied to 458 employees working in five-star hotels operating in the city center of Antalya. Data concerning burnout and turnover intention were analyzed via descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation, correlation analysis) and utilizing Cronbach’s Alpha for the reliability of items in measurement scales and Kolmogorov-Smirnov (K-S) test for conformity to standard distribution assumption of the responses given to scale items concerned. In addition, a "Multiple Linear Regression" analysis was performed to identify whether burnout and its sub-dimensions would predict turnover intention and test the research hypotheses. In conclusion, it was revealed that burnout and its sub-dimensions are significant predictors of turnover intention. In the light of the findings acquired, a range of suggestions were formulated for hotel managers. Burnout, Turnover Intention, Hotel Establishments, Tourism

Keywords