HZ. ALİ’NİN ARAP DİLİNDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2021-90
Language : null
Konu :
Number of pages: 4958-4964
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Ali, Hz. Peygamberin yanında yetişmiş, Arap diline hakim birisidir. Ondan günümüze aktarılan manzum ve mensur birçok rivayetler vardır. Onun üslûbu dinleyenleri etkilemiş, sözleri ve şiirleri birçok dile aktarılmıştır. Kültürümüzdeki sözlü ve yazılı edebiyatta önemli bir yere sahiptir. Hz. Ali’nin Arap diline birçok yönden katkısı olmuştur. Bazı rivayetlere göre Ebu’l-Esved’in nahvin ilk kurallarını tespit ederken ona yol göstermiştir. Sonraki dönemde Nahvin kurallarının tespitinde ilk dönem gramer kitaplarında onun söz ve şiirleri yer almaktadır. Birçok dilci tarafından nahiv konularında istişhad edilmiştir. Dilin kurallarının tespit edilmesinde önemli katkıları olmuştur. Sarf alanında onun önemli bir yeri vardır. Çeşitli vezinlerde kullandığı kelimeler buna örnektir. Onun mu‘cemlerin oluşmasında da önemli katkıları olmuştur. Arap dilinin temel mucemlerinden olan en-Nihâye fî garîbi’l-Hadîs-i ve’l-Eser ve Lisanu’l-Arab adlı sözlüklerde çok sayıda kelimenin açıklanırken Hz. Ali’den gelen rivayetler şahid olarak gösterilmektedir. Onun dini birçok alandaki katkılarının yanı sıra Arap dili alanında da önemli bir rolü bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Hz. Ali, he was brought up with the Hz. Prophet and was fluent in the Arabic language. There are many verse and prose narrations transferred from him to the present day. His style influenced the listeners, and his words and poems were translated into many languages. It has an important place in oral and written literature in our culture. Hz. Ali contributed to the Arabic language in many ways. According to some narrations, he guided Ebu'l-Esved while determining the first rules of nahw. In the following period, his words and poems are included in the grammar books of the first period in the determination of the Nahvin rules. It has been istishhad on grammar issues by many linguists. He made important contributions to the determination of the rules of the language. It has an important place in the field of consumables. The words he uses in various meters are examples of this. He also made important contributions to the formation of mu'cems. While explaining many words in the dictionaries called en-Nihâye fî garîbi'l-Hadîs-i ve'l-Eser and Lisanu'l-Arab, which are among the basic mucems of the Arabic language, the narrations from Hz. Ali are shown as witnesses. In addition to his contributions in many religious areas, he also has an important role in the field of Arabic language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics