BELÂGAT İLMİNİN İZÂFİLİK NEDENLERİ (METİNLER)

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4941-4947
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ilimleri arasında tekâmül sürecini en geç tamamlayan ilim belagat ilmidir. Diğer disiplinlerle karşılaştırdığımızda belagat ilminin çok fazla terminolojiye sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu ilmin isimlendirilmesi, tanım, taksim ve örneklerinde belagat alimleri arasında yoğun bir fikir ayrılığı bulunmaktadır. Söz konusu ihtilaflar belagat ilminin izafiliğinden kaynaklanmaktadır. Belagatin izafi bir özelliğe sahip olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenleri zaman, mekân, toplum, cinsiyet, inanç, eğitim, psikolojik durum, ekonomik durum, edebi zevk, siyaset, savaş, müellifler, ilimler, kültür ve metinler olarak sıralayabiliriz. Bu çalışmada edebi metinlerin Arap belâgatine sağlamış olduğu izafilik ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Among the linguistic sciences, the science that completes the process of evolution at the latest is the science of rhetoric. When we compare it with other disciplines, we see that rhetoric has a lot of terminologies. In addition, there is an intense disagreement among rhetoric scholars on the naming, definition, division and examples of this science. The disputes in question arise from the relativity of the science of rhetoric. There are many reasons why rhetoric has a relative characteristic. We can list these reasons as time, place, society, gender, belief, education, psychological state, economic situation, literary taste, politics, war, authors, sciences, culture and texts. In this study, the relativity that literary texts have provided to Arabic rhetoric has been discussed.

Keywords