BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK UYUM, PAZARLAMA YENİLİĞİ VE YENİLİK PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-90
Language : null
Konu :
Number of pages: 4916-4929
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma Karaman ilinde yer alan büyük ölçekli işletmelerde çalışan idari personelleri kapsamaktadır. Karaman ilinde istihdam kapasitesi 250 ve üstü olan, yıllık net satış hasılatı 125 milyon Türk Lirasını aşan 13 büyük ölçekli işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerde idari personel olarak 250 çalışan bulunmaktadır. Yapılan yüz yüze anket çalışmasıyla 182 kişiye ulaşılmıştır. Alınan geri dönüş oranı % 72’dir. Araştırmanın temel amacı; Karaman ilinde gıda sektöründe yer alan büyük ölçekli işletmelerde, stratejik uyum, pazarlama yeniliği ve yenilik performansı arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Yapılan bu çalışmada Karaman ilinde yer alan büyük ölçekli işletmelerde, stratejik uyum, pazarlama yeniliği ve yenilik performansı arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The research includes administrative personnel working in large-scale enterprises located in Karaman province. There are 13 large-scale enterprises with an employment capacity of 250 and over in Karaman province and an annual net sales revenue exceeding 125 million Turkish Liras. There are 250 employees in these enterprises as administrative personnel. A face-to-face survey study conducted reached 182 people. The received return rate is 72%. The main aim of the research, large-scale enterprises in the food sector in the province of Karaman, strategic alignment is to investigate the relationship between innovation and marketing innovation performance. In this study, it has been determined that there is a statistically high level of positive and significant relationship between strategic fit, marketing innovation and innovation performance in large-scale enterprises located in Karaman province.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics