N.A. BERDYAEV VE KOMÜNİZM

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4619-4632
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nikolay Berdyaev’in felsefesinin en önemli konusu insanın özgürlüğüdür. “Özgürlüğün oğlu” olarak anılan filozofa göre hiçbir güç insanı tinsel özgürlüğünden mahrum bırakamaz. Özgürlüğün kökü Zorunluluk’un, Sezar’ın Krallığı’nda değil, Tin’in Krallığı’ndadır. Sezar hiç kimseye özgürlük vermek istemez. Yönetim biçimi ne olursa olsun devlette insan hiçbir zaman gerçekten özgür değildir. Özgürlük kolay bir şey değildir, aksine bir zorluk ve yüktür. Başka bir deyişle: Özgürlük hak değil, yükümlülüktür. Özgürlük her şeyden önce kişinin özgürlüğüdür. Kişi, devlet iktidarının da, toplum iktidarının da sınırıdır. Ancak kişi, yalnızca Sezar’ın müdahale edemediği özgür yaratıcı tine sahip olduğu durumda var olur. Berdyaev için devlet her zaman Sezar'ın krallığıdır ve bu nedenle ister monarşi, ister demokrasi olsun, her zaman insanın insan üzerindeki zorlayıcı yönetimine dayanır. Devlet kişiye karşı kayıtsızdır. Devlet ve kişi arasındaki ebedi trajik çatışmanın nedeni budur. Ancak kişi devletten çok daha fazla değere sahiptir. Bu nedenle kişi sonsuzluğa aittir. Berdyaev tüm yönetim biçimlerini reddeder: monarşi, liberalizm, demokrasi, sosyalizm. Berdyaev’in Rus Devrimi ve komünizme ilişkin görüşleri çok ilginç ve derindir. Ona göre Bolşevikler realist oldukları ve kitlelerin içgüdülerine uygun hareket ettikleri için kazanmışlardır. Bolşevizm, Rus halkının o zamanki tinsel ve dini çöküşüne karşılık gelir. Berdyaev için komünizm, Rusya'nın kaçınılmaz kaderi, Rus halkının kaderinde gelişiminde bir iç aşamadır. Tam da bu nedenle o yok edilemez, onun aşılması gerekir. Bu çalışmada, filozofun Rus Devrimi analizi, komünizme ve özellikle Rus Komünizmi’ne ilişkin görüşleri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The most important issue of Nikolay Berdyaev's philosophy is human freedom. According to the philosopher who is mentioned as "Son of the freedom", power can't deprive people from their inner freedom. Stem of the freedom is not in Necessity , not in Caesar's Kingdom, is in Spirit's Kingdom. Ceaser did not want to emancipate anybody. Whatever the regime is, people are never truly free in the state. Freedom is not an easy thing, on the contrary it is an difficulty and burden. In other words: Freedom is not a right, it is obligation. First of all, freedom is person’s freedom. Person is a boundary of either the state in power and society in power. But person exists only when having a free creative spirit that Caesar cannot interfere with. For Berdyaev, the state is always Caesar's kingdom, and therefore it is always based on the coercive ruling of man over man, whether monarchy or democracy. State is unconcerned with person. This is why the eternal tragic conflict between the state and the person. However, the person is far more precious than state. Therefore the person is belong to eternity. Berdyaev rejects all regimes: monarchy, liberalism, democracy, socialism. Berdyaev's opinions about the Russian revolution and communism is very interesting and deep. According to him, Bolsheviks won because they were realists and acted upon their crew's instincts. Bolshevism corresponds to the spiritual and religious collapse of Russian people at that time. For Berdyaev, communism is the inevitable fate of Russia, an internal stage in its development of fate of the Russian people. It is precisely for this reason that it cannot be destroyed, it must be surmounted. In this study, the philosopher's analysis of the Russian Revolution, his opinions about communism and especially on Russian Communism are discussed.

Keywords