GOOGLE TRENDS’DE DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ ANAHTAR TERİMİ SORGULAMASINDA TÜKETİCİ İLGİSİ: NETFLIX VE AMAZON PRIME ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4864-4876
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkileri devam eden küresel salgın, günlük hayatımızda bazı yeniliklere, değişim ve dönüşümlere zemin hazırlamaktadır. Dijitalleşme gibi bazı kavramlara da ivme kazandırmaktadır. Küresel salgın ile başlayan süreçte, bulaş ve benzer bazı risklerden kendisini koruyabilmek isteyen insanlar dijital süreçlerin ve teknolojilerin kullanımına geçmiş dönemlere göre daha fazla ağırlık vermişlerdir. Süphesiz bu süreçte tüketicilerin izleme alışkanlıklarında da değişimler yaşanmış, analog teknolojiler yerini dijital platformlara bırakmaya başlamıştır. Pandemi ile mücadele kapsamında çeşitli önleyici kararlar alınmış ve bu doğrultuda bireyler günlük yaşamlarının büyük bölümünü evlerinde geçirmeye başlamıştır. Özellikle kalabalık ortamlara girme endişesi de ağır basarak sosyalleşme ihtiyaçlarını dijital platform üzerinden karşılamaya başlamıştır. Bu süreçte dijital platformlara olan ilginin artması söz konusu platformlara olan üyeliklerin sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Netflix ve Amazon Prime dijital platformları üzerinde durulmuş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüketicilerin dijital platformlara olan ilgi düzeyinin belirlenmesidir. Çalışma amacına uygun olarak tüketicilerin ilgi düzeyi incelenmesinde Google Trends arama motoru datalarından yararlanılmıştır. Türkiye ve ABD verileri karşılaştırmalı olarak ölçümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular kapsamında pandemi döneminde, pandemi öncesi döneme göre tüketicilerin alışkanlıklarında yaşanan değişikliklerin tercihlerine de yansıdığı yorumu yapılabilir. Özellikle alınan önlemler kapsamında tüketicilerin kalabalık ortamlara girmeye çekinmeleri dijital platformlara olan ilgiyi artırdığı düşünülebilir. Ayrıca çalışma kapsamında ABD’de Türkiye’ye göre dijital platformlara daha fazla ilginin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The global epidemic, the effects of which continue, paves the way for some innovations, changes and transformations in our daily lives. It also accelerates some concepts such as digitalization. In the process that started with the global epidemic, people who want to protect themselves from contamination and some similar risks have given more weight to the use of digital processes and Technologies than in the past. Undoubtedly, there have been changes in the viewing habits of consumers in the process, and analog technologies have begun to leave their place to digital platforms. Various preventive decisions have been taken within the scope of the fight against the pandemic, and in this direction, individuals have started to spend a large part of their Daily lives at home. In particular, the fear of entering crowded environments outweighed and started to meet their socialization needs through the digital platform. The increase in interest in digital platforms in this process has brought about an increase in the number of memberships to these platforms. In this study, Netflix and Amazon Prime digital platformsa re emphasized and comparisons are made. The aim of the study is to determine the level of interest of consumers in digital platforms. In accordance with the purpose of the study, Google Trends search engine data was used to examine the level of interest of consumers. Turkey and USA data are measured comparatively. Within the scope of the findings obtained from the study, it can be interpreted that the changes in the habits of consumers during the pandemic period compared to the pre-pandemic period are also reflected in their preferences. In particular, it can be thought that consumers’ reluctance to g oto crowded environments within the scope of the measures taken increases the interest in digital platforms. In addition, within the scope of the study, it was determined that there is more interest in digital platforms in the USA than in Turkey.

Keywords