SCHADENFREUDE, ETİK ALGI VE FİYAT DUYARLILIĞININ TÜKETİCİNİN SAHTE GİYİM ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4830-4839
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletme ve tüketiciler başta olmak üzere pazarın bileşenleri için genellikle önemli bir sorun olarak kabul gören sahte ürünler, tüketici davranışlarını anlamada önemli bir konudur. Bu araştırmada, tüketicinin sahte giyim ürünleri satın alma niyetinde; fiyat duyarlılığı, etik algı ve schadenfreude duygusu değişkenlerinin etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda, öğrenci örnekleminden betimsel anket yöntemiyle birincil veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilen betimsel istatistikler, normallik analizi ve güvenilirlik analizlerinin ardından; araştırma hipotezleri yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma neticesinde; sırasıyla etik algı, fiyat duyarlılığı ve schadenfreude duygusunun, giyim ürünlerinin sahtelerini satın alma niyetini etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmada, tüketicilerin işletmelere yönelik olumsuz duygularının da sahte ürün satın alma niyetinde etkili olabileceği fikri desteklenmektedir. Son olarak araştırma bulguları tartışılmakta ve işletme ve araştırmacılar için öneriler geliştirilmektedir.

Keywords

Abstract

Counterfeit products, which are generally accepted as an important problem for the components of the market, especially for the business and consumers, is an important issue in understanding consumer behavior. In this research, it is aimed to reveal the effect of the variables of price sensitivity, ethical perception and emotion of schadenfreude on the consumer's intention to purchase counterfeit clothing products. For the purpose of the research, primary data were collected from the student sample with the descriptive survey method. After the descriptive statistics, normality analysis and reliability analysis performed on the obtained data, the research hypotheses were tested with the structural equation model. As a result of the research; it has been determined that ethical perception, price sensitivity and schadenfreude emotion, affect the intention to purchase counterfeit clothing products, respectively. The research supports the idea that consumers' negative feelings towards businesses may also be effective in their intention to purchase counterfeit products. Finally, the research findings are discussed and recommendations are developed for businesses and researchers.

Keywords