TURKISH VERSION OF THE MENTAL HEALTH LITERACY SCALE: PSYCHOMETRIC PROPERTIES

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4721-4732
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ruhsal bozukluklar, insanların sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli sağlık sorunlarıdır. Bireylerin ruhsal bozuklukları erken tanıyıp tedavi edebilmeleri ve profesyonel yardım alabilmeleri için ruh sağlığı okuryazarlığına sahip olmaları önemlidir. Bu çalışma, O'Connor ve Casey tarafından geliştirilen Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmayı amaçlamaktadır. Bir üniversitenin birinci sınıfında eğitim gören 266 öğrenci ile yürütülmüş metodolojik bir araştırmadır. Ölçeğin güvenirliği değişmezlik ve iç tutarlılık kullanılarak incelenmiştir. Test-tekrar test analizi (n=53) iki hafta sonra yapılmıştır. Test-tekrar test kararlılığı Pearson katsayısı ve sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılarak ölçüldü. Ölçek geçerliliği, dil, yüzey, kapsam, içerik, ölçüt ve yapının geçerlilik analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Çalışma popülasyonu 266 katılımcıdan oluşmaktadır (yaş, ortalama±ss: 20.34±1.83, kadın: %84.2). Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı 0.762 ve Bartlett Küresellik Testi 2243.887 ve p<0.001 idi. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.805; test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.828; p<0,001; sınıflar arası korelasyon 0.805 idi. Faktör yükleri 0,417 ile 0,761 arasında değişmekte olup, tek faktörlü bir yapıya işaret etmektedir. Ölçeğin tek boyutlu yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile uyumludur. Bu çalışma, MHLS'nin Türkçe formunun geçerliliğini ve güvenilirliğini göstermiştir. Sonuçların daha geniş ve farklı bir popülasyon grubunda test edilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Mental disorders are major health problems that negatively affect people's health and quality of life. It is important for individuals to have mental health literacy to identify and treat the mental disorders early and seek professional help. The present study aims to conduct the Turkish validity and reliability study of the O'Connor and Casey Mental Health Literacy Scale. We performed a methodological study with 266 first-grade university students. The reliability of the scale was examined using invariance and internal consistency. Test-retest analysis (n=53) was conducted two weeks later. Test-retest stability was measured using Pearson's coefficient and intraclass correlation coefficient. Scale validity was assessed with validity analyses of language, interface, content, criteria, and construct. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted for construct validity. The study population included 266 participants (age, mean±sd: 20.34±1.83, female: %84.2). The Kaiser-Meyer-Olkin coefficient was 0.762, and the Bartlett Sphericity Test was 2243.887 and p<0.001. The Cronbach's alpha of the scale was 0.805; the test-retest reliability coefficient was 0.828; p<0.001; the interclass correlation was 0.805. Factor loadings ranged from 0.417 to 0.761, indicating a single-factor structure. The unidimensional structure of the scale was consistent with the confirmatory factor analysis. This study showed the validity and reliability of the Turkish version of MHLS. Broader generalizability of the results requires testing a more diverse population setting.

Keywords