UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİM EBEVEYNLERİNİN ÖĞRETMENLİK ROLLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4570-4581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitim, bu hizmete gereksinim duyan bireylerin engel türlerine uygun şekilde düzenlenmiş ortamlarda, bireysel eğitim programlarına göre uzman eğitimciler tarafından verilen bir eğitim türü olarak tanımlanır. Özel eğitim öğrencisinin gelişim sürecinde okul ile birlikte en önemli paydaş, ailedir ve yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocuklara verilen eğitimin anne karnında başlayıp rol modeli olma sürecinin ise doğum ile birlikte hayata geçtiğini göstermektedir. Bu araştırmada ise velilerin uzaktan eğitim sürecindeki öğretmenlik rollerini konu edilmiş, dünya genelinde meydana gelen Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde de başlatılan uzaktan eğitim sürecinde,anne ve babaların hangi öğretmenlik rollerini yerine getirdikleri ve öğretmenlik rollerini yerine getirirken hangi durumlarla karşılaştıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul Kartal ilçesi özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında, özel eğitim öğrencisi/çocuğu bulunan ve araştırmamıza gönüllü olarak katılmayı kabul eden 15 veli oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Velilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplara göre betimsel istatistikler, temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Temalar ve kodlar ile ilgili olarak öncelikle uzman görüşlerine başvurulmuş, ardından uzman görüşleri doğrultusunda rapor haline gerilmiştir. Bulgular, tablolar haline getirilip yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda, özel eğitim velilerinin Mart 2020’den itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik rollerini yerine getirirken bilinmezlik, kargaşa ve yetersizlik yaşadıkları tespiti yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Special education is the type of education given by expert educators according to individual education programs in environments which is arranged according to the disability types of individuals who need this service. Along with the school, the most important partner in the development process of the special education student is the family. Studies have shown that the education given to children starts before birth and the process of being a role model comes to life after birth. In this research, which focuses on the teaching roles of parents in the distance education process, it is aimed to determine which teaching roles parents fulfill and what situations the encounter while fulfilling their teaching roles in the distance education process started in our country due to the Covid-19 epidemic that also has occurred worldwide. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The study group of the research consists of 15 parents who have special education students/children in special education schools and special education classes in Kartal district of Istanbul in the 2020-2021 academic year, who want to participate voluntarily.The data were obtained using semi-structured interview technique and collected in the research were analyzed using the content analysis technique. Descriptive statistics, themes and codes were created according to the answers given by the parents to the questions that asked to them. Regarding the themes and codes, firstly, expert opinions were consulted, and then it was turned into a report in line with expert opinions. The findings were tabulated and interpreted. As a result of the research, it was determined that special education parents experienced uncertainty, confusion and inadequacy while fulfilling their teaching roles in the distance education process which has started in March 2020.

Keywords