ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE SOSYAL FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4497-4503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan sporcuların atılganlık düzeyleri ve fiziksel görünüşlerinin başkaları tarafından değerlendirilirken hissettikleri kaygıyı ölçmek ve ilişkiyi ortaya koymak için yapılandırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, nicel araştırma yönteminin içerisinde yer alan bağıntısal araştırma modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 06-11 Mart 2018 tarihleri arasında 65 Üniversiteden katılan 650 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise tesadüfü örnekleme yöntemiyle katılmayı kabul eden 92 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sosyal Fizik Kaygı Envanteri ve Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli olarak veri seti hatalı değer, aykırı değer ve çoklu bağıntı açısından incelenmiştir. Bu süreçte hatalı olarak girilen veri olmadığı gözlenmiştir. Dağılımın normalliği Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. Eldeki verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik analizi ve değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek içinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p < .05 alınmıştır. Verilerin analizi sonunda, örneklem kapsamındaki sporcuların sosyal fiziki kaygıları ve atılganlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was structured to measure the anxiety levels of the athletes participating in the Interuniversity Turkey Kick Boxing Championship and the anxiety they felt when their physical appearance was evaluated by others and to reveal the relationship. As a method in the study, the relational research model, which is included in the quantitative research method, was used as a method. The universe of the study consists of 650 athletes from 65 universities participating in the Turkish Universities Kick Boxing Championship, which is included in the 2018 Activity Program of the Turkish University Sports Federation, between 06-11 March 2018. The sample of the study consists of 92 athletes who accepted to participate by random sampling method. Social Physics Anxiety Inventory and Rathus Assertiveness Inventory were used as data collection tools in the study. SPSS 20 package program was used to analyze the data. In the analysis of the data, first of all, the data set was examined in terms of false value, outlier, and multiple correlations. It was observed that there were no incorrectly entered data in this process. The normality of the distribution was examined with the Shapiro Wilk test. It was observed that the available data had a normal distribution. In the analysis of the data, descriptive statistical analysis and correlation analysis were used to determine the direction and severity of the relationship between the variables. The significance level was taken as p < .05. At the end of the analysis of the data, a statistically significant relationship could not be determined between the social physical anxiety and assertiveness of the athletes in the sample.

Keywords