ELİT GÜREŞCİLERE MAKRO PLANLAMADA UYGULANAN KOMBİNE ANTREMANLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4460-4468
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı elit güreşçilere makro planlamada uygulanan kombine antrenmanların bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya Antalya Büyük Şehir Belediyesi ASAT Spor Kulübünde bulunan 17 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların yaş ortalamaları 17,65±1,36 yıl, boy ortalamaları 179.76±8,75 cm, vücut ağırlık ortalamaları 89,24±16,85 kg ve spor yaşları 5,12±1,40 yıl olarak tespit edilmiştir. Antrenman programları haftada 4 gün olmak üzere 8 hafta uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sporculardan antrenman öncesi ve sonrası ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler Paired Sample t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm testler Antalya büyük şehir belediyesinin güreş salonunda pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Yapmış olduğumuz araştırmada güreşçilere uygulanan 8 haftalık antrenman öncesi ve sonrası testlerde flamingo denge testi haricinde tüm parametrelerde önemli bir artışın olduğu (p<0.05) görülmektedir. Sonuç olarak, elit güreşçilere uygulanan kombine antrenmanların performansı olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the effects of combined training applied to elite wrestlers in macro planning on some physical fitness parameters. 17 male athletes from Antalya Metropolitan Municipality ASAT Sports Club participated in the study voluntarily. The mean age of the athletes was 17.65±1.36 years, their average height was 179.76±8.75 cm, their body weight average was 89.24±16.85 kg, and their sports age was 5.12±1.40 years. The training programs were applied 4 days a week for 8 weeks. Pre- and post-training measurements were taken from the athletes participating in the study. Obtained data were evaluated using Paired Sample t-test. All tests were carried out in the wrestling hall of Antalya metropolitan municipality in accordance with the pandemic rules. In our study, it was observed that there was a significant increase (p<0.05) in all parameters except the flamingo balance test in the 8-week pre- and post-training tests applied to the wrestlers. As a result, it has been seen that combined training applied to elite wrestlers has a positive effect on performance.

Keywords