ÇALIŞAN BİREYLERİN ÖZ DUYARLILIKLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4696-4711
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, çalışan bireylerin öz duyarlılık düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni Türkiye genelinde çalışan yetişkin bireylerden, örneklemi ise, araştırmaya gönüllülük ilkesini kabul ederek katılan 310 çalışan yetişkin bireyden oluşmaktadır. Çalışmada, verileri toplamak amacıyla sosyo-demografik bilgi formu, öz duyarlılık ölçeği ve Maslach tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışan bireylerin öz duyarlılık düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, iki ortalama arasındaki farkı tespit edebilmek için bağımsız gruplar t-testi, üçlü bağımsız grupların ortalamaları arasındaki farkı tespit etmek için ise tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için post-hoc testlerden Tukey ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öz duyarlılık ile tükenmişlik arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, öz duyarlılık ve tükenmişlik değişkenlerinin bazı demografik değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, Öz duyarlılık ile tükenmişlik arasında negatif yöndeki ilişki göz önünde bulundurularak, öz duyarlılığın tükenmişliğin önemli bir bileşeni olduğu söylenebilir. Bu sebeple öz duyarlılığın artırılmasına ve tükenmişliğin azaltılmasına yönelik Psiko-eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması önerilebilir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between self-sensitivity and burnout of working individuals. Correlational survey model was used in the research. The population of this study is comprised of adult individuals working throughout Turkey, and the sample is composed of 333 working adult individuals who accept the voluntary principle in the study. Socio-demographic information form, Self-sensitivity Scale and Maslach Burnout Scale were used in the study to collect data. SPSS 23.0 package program was used to analyze the data. Pearson Correlation Analysis was used to determine whether there was a relationship between self-sensitivity and burnout levels of working individuals. In addition, independent groups t-test was used to determine the difference between two means, and one-way analysis of variance (Anova) was used to determine the difference between the means of triple independent groups. Tukey and Scheffe tests, which are among the post-hoc tests, were used to determine which group caused the difference. As a result of the study, a moderately negative significant relationship was found between self-sensitivity and burnout. In addition, it was found that the variables of self-sensitivity and burnout differed significantly according to some demographic variables. In line with these results, considering the negative relationship between self-sensitivity and burnout, it can be said that self-sensitivity is an important component of burnout. For this reason, it may be recommended to develop and implement psycho-education programs aimed at increasing self-sensitivity and reducing burnout.

Keywords