COĞRAFİ BİLGİ VE BECERİLERİ GÜNLÜK YAŞAMA AKTARMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: BAĞCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4382-4401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Coğrafya derslerinden elde edilen bilgi ve becerilerin ne kadarının günlük yaşamda kullanıldığı, coğrafya eğitiminin başarısını ortaya koymaktadır. Günlük yaşamda kullanılan her coğrafi bilgi ve beceri anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma düzeylerini belirlemektir. Çeşitli değişkenler açısından coğrafi bilgi ve beceriler sorgulanarak günlük yaşamda kullanılma düzeyi araştırılmıştır. Araştırma modelini tarama (survey) modeli oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma durumlarını belirlemek amacıyla anket formu geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar ilçesinden seçilen ortaöğretim kurumları öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesi sürecinde farklı okul türleri, sınıf düzeyleri, eğitim ve öğretim alınan farklı bölümler olması kriterleri esas alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma düzeylerinin 3,35 ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu düzey “Orta” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük hayatta uygulama düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğrenciler arasında cinsiyete dayalı bir farklılaşma bulunmadığı, sınıf düzeyleri, okul türleri, okumakta oldukları bölüm ve ebeveyn eğitim düzeyleri değişkenlerine göre ise farklılaşma olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin Fiziki Coğrafya konularını kavramakta zorlandıkları, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularını ise daha kolay öğrenerek günlük yaşama aktardıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerileri günlük yaşama aktarma düzeyinin arttırılması için dersler işlenirken çağdaş öğretim yaklaşımlarının kullanılması, yakın çevreden konuların örneklendirilerek verilmesi ve coğrafya eğitiminin toplumun her alanına indirgenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

To what extent of the knowledge and skills obtained from geography lessons are used in daily life reveals the success of geography education. Every geographical knowledge and skill used in daily life is an indication of the realization of meaningful and permanent learning. The aim of this research is to determine the level of students' transfer of geographical knowledge and skills to daily life. Geographical knowledge and skills were questioned in terms of multiple variables and thus the level of use in daily life was investigated. The research model is constituted based on survey model. In this study, a questionnaire was developed to determine the students' transfer of geographical knowledge and skills to daily life. The sample of the research consists of students from secondary education schools selected from Bağcılar district of Istanbul in the 2018- 2019 academic year. In the process of determining the participants, the criteria of different school types, grade levels, different departments where education and training are received were taken as basis. According to the data obtained as a result of the research, it was determined that the students' level of transferring geographical knowledge and skills to daily life had an average of 3.35. This level is referred to as "Intermediate". In this direction, it has been concluded that the students' level of adaptation and implementation of geographical knowledge and skills in daily life is not at the desired sufficient level. There is no gender-based differentiation among students; It has been concluded that there is a differentiation according to the variables of grade levels, school types, the department they are studying and parents’ education levels. Nevertheless, it was concluded that the students had difficulty in comprehending the subjects of Physical Geography, and that they learned the subjects of Human and Economic Geography more easily and transferred them to daily life. In order to increase students' level of transferring geographical knowledge and skills to daily life, it is recommended to use contemporary teaching approaches, to give examples from the immediate environment, and to reduce geography education to all segments of society.

Keywords