FİZİK VE MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU DÜŞÜREN DAVRANIŞLARINA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN VERİLEN TEPKİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3446-3456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma fizik ve matematik dersi öğretmenlerinin öğrenci motivasyonunu düşüren davranışlarına öğrenciler tarafından verilen tepkilerin belirlenmesi ve bunların öğrenci görüşleriyle detaylı olarak açıklanması amacıyla yapılmıştır, Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu Konya il merkezindeki liselerde öğrenim gören 913 öğrenci oluşturmaktadır. Erkek öğrenci sayısı 468 kız öğrenci sayısı 445 tir. Araştırma iki basamakta yapılmıştır. Birinci basamakta ( Erben Keçici ve diğ. 2013) tarafından geliştirilen “İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci basamağında öğrencilerin en yüksek ortalama puanla verdikleri tepkileri içeren sorularla ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 bilgisayar paket programı ile yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde öğrencilerin istenmeyen öğretmen davranışlarına yönelik tepkileri aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile belirlenmiştir. Nitel verilerin analizinde, yorumlayıcı fenomenolojik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin alan bilgisi yetersizliği, isteksiz ve coşkusuz ders işlemeleri, sınıfta katı ve otoriter bir tutum sergilemeleri, öğrencilere karşı alaycı ve aşağılayıcı tavırlar takınmaları, konuşma sorunlarının olması, az örnek çözmeleri, değerlendirmelerde adil olmamaları, öğrencileriyle etkili bir iletişim kuramamaları, ders sunum becerilerinin iyi olmayışı, fizik ve matematik derslerini öğrencilerine sevdirememeleri öğrencilerin dersten soğumalarına, özgüven eksikliklerine, derse yönelik motivasyonlarının bozulmasına neden olan davranışları olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to determine the reactions given by students to the behaviours of the physics and mathematics teachers that decrease student motivation and to explain them in detail with the students' opinions. In the research, a mixed method, in which quantitative and qualitative research methods are used together, was used. The study group of the research consists of 913 students studying at high schools in the city centre of Konya. The number of male students is 468 and the number of female students is 445. The research was carried out in two steps. In the first step, the “Undesirable Teacher Behaviour Scale” developed by (Erben Keçici et al., 2013) was used. In the second step of the study, semi-structured interview forms regarding the questions containing the responses given by the students with the highest average score were used. Data analysis was carried out using SPSS 20 computer package program. In the analysis of quantitative data, students' reactions to undesirable teacher behaviours were determined with arithmetic mean and standard deviation values. In the analysis of qualitative data, interpretive phenomenological analysis method was used. As a result of the analysis, teachers' lack of content knowledge, reluctant and unenthusiastic teaching, exhibiting a strict and authoritarian attitude in the classroom, ironic and humiliating attitudes towards students, having speaking problems, solving few examples, being unfair in evaluations, not being able to communicate effectively with their students, having low presentation skills and not being able to fail the students like physics and mathematics lessons were determined as the behaviours that cause students to alienate from the lesson, lack of self-confidence, and deteriorate their motivation towards the lesson.

Keywords