EMPIRICAL ANALYSIS OF CAUSALITY BETWEEN R&D EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A STUDY ON TURKEY, ITALY AND RUSSIA

Author:

Year-Number: 2021-87
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3854-3864
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan değişimler ve oluşan rekabet ortamı yenilik ve yeniliğe yönelik olan yaklaşımlara ilgiyi arttırmaktadır. Bilimsel üretim sürecinin güncel yaşamdaki karşılığı yeni bir ürünün veya üretim sürecinin ortaya çıkışını belirtmektedir. Ortaya çıkan bu yeni ürün, üretim veya ürün süreçleri ise Araştırma-Geliştirme (Ar&Ge) üzerine yürütülen etkinliklerin bir sonucunu temsil etmektedir. Bu nedenle ülkeler Araştırma-Geliştirme (Ar&Ge) harcamaları ile yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlayarak ekonomilerinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel bağıntının Türkiye, İtalya ve Rusya ülkeleri için 1990-2018 dönemine ait yıllık verilerden (Dünya Bankası ve Euro stat) hareketle Granger nedensellik testi kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Analiz sonucunda, Türkiye ve Rusya’da Ar&Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan İtalya’da ise nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, the changes in the world economy and the emerging competitive environment have increased the interest in innovation and approaches to innovation. The reflection of the scientific production process in daily life occurs with developing a new product or production process. These emerging new products, production, or product processes represent activities carried out on Research and Development (R&D). For this reason, countries contribute to the development of their economies by producing new technologies and products with their research and development (R&D) expenditures. This study aims to analyze the causal relationship between R&D expenditures and economic growth by using the Granger causality test, based on the annual data (WORLD BANK and Euro stat) of the 1990-2018 period for Turkey, Italy, and Russia. This study aims to analyze the causal relationship between R&D expenditures and economic growth by using the Granger causality test, based on the annual data of the 1990-2018 period for Turkey, Italy, and Russia. As a result of the analysis, a one-way causality relationship was determined between R&D expenditures and economic growth for Turkey and Russia. However, there was no causal relationship found between R&D expenditures and economic growth for Italy.

Keywords