KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA ANNELERİYLE KALAN 3-6 YAŞ ARALIĞINDA ÇOCUKLAR İLE AİLESİYLE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4071-4082
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma kadın kapalı cezaevinde annesiyle kalan 3-6 yaş aralığındaki çocukların ile ailesiyle yaşayan sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması ve çeşitli değişkenlerin sosyal beceri düzeyleri üzerinde etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma planlanan tarama modelinde nicel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul il merkezinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda annesi ile birlikte kalan ve kurum içerisinde bulunan okul öncesi eğitim kurumuna düzenli şekilde devam eden 38 çocuk ve aynı ilçe içerisinde ailesiyle yaşayan ve bir başka okul öncesi kurumuna devam eden 45 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, çocuklar ve aileleri ile ilgili demografik bilgileri edinmek için araştırmacılar tarafından hazırlanan Genel Bilgi Formu ve çocukların sosyal beceri düzeylerini belirlemek için Ömeroğlu ve ark. tarafından geliştirilen Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formu (OSBED) kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımına ait çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Verilerin analizinde, çocukların yaşadıkları yerin ve demografik bilgilerinin ayrı ayrı ve aynı anda sosyal becerileri üzerinde etkili olup olmadığına belirlenmesi için ise çift yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, çocukların kadın kapalı cezaevinde annesiyle kalma durumları ile aileleriyle yaşama durumlarının Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği alt ölçek boyutlarından alınan puanlarda anlamlı bir şekilde farklılığa neden olduğu bulunmuştur. Ailesiyle yaşayan çocukların sosyal beceri alt ölçek puanlarının kadın kapalı cezaevinde annesiyle kalan çocukların puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak, çocuğun yaşının ve okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresinin sosyal beceri puanı üzerinde farklılığa yol açtığı bulunmuştur (p<.05). Ayrıca, çocuğun cinsiyetinin, doğum sırasının ve kardeş sayısının sosyal beceri puanı üzerinde anlamlı düzeyde etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda çocuklarla çalışan meslek elamanlarına ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted to compare the social skill levels of children aged 3-6 who stayed with their mothers and live with their families in a women's closed prison and to examine the effects of various variables on their social skill levels. The research was conducted as a quantitative study in the planned scanning model. The sample of the study consists of 38 children who stay with their mothers in the Women's Closed Penitentiary Institution in the city center of Istanbul and regularly attend the pre-school education institution in the institution and 45 children living with their families in the same district and attending another preschool institution. In the study, the General Information Form prepared by the researcher to obtain demographic information about the children and their families, and the Preschool Social Skills Assessment Scale (ASBED) were used to determine the social skill levels of the children. The skewness and kurtosis coefficients of the distribution of the variables were examined and it was observed that the data showed a normal distribution. In the analysis of the data, two-way analysis of variance was used to determine whether the place where the children live and their demographic information were effective separately and simultaneously on their social skills. When the findings were examined, it was found that the status of children staying with their mothers in a closed female prison and living with their families caused a significant difference in the scores obtained from the Social Skills Assessment Scale subscale dimensions. It was determined that the social skills subscale scores of the children living with their families were higher than the scores of the children living with their mothers in a closed female prison. In addition, it was found that the age of the child and the duration of attending pre-school education caused a difference on the social skills score (p <.05). In addition, it was determined that the gender, birth order and number of siblings did not have a significant effect on social skills score. In line with the results of the research, suggestions were made for professionals and researchers working with children.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics