GÖREVE YENİ BAŞLAYAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2021-88
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4170-4185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticisi, bir okulun temel yapı taşlarından birisidir. Etkili bir okul yaratmada okul yöneticisinin üstüne düşen sorumlulukların yanı sıra ondan beklenen roller de oldukça fazladır. Bu noktada okul yöneticilerinin görevlerini yaparken göreve ilk başladıkları andan itibaren birçok sorunla karşılaşmaları da olağandır. Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim araştırması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Samsun ili İlkadım ilçesine bağlı liselerde göreve yeni başlayan 21 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak ve doküman inceleme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olan bu çalışmanın sonucunda, karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak okul yöneticilerinin büyük bir kısmı mevzuat ve yönetmeliklerden kaynaklı sorunların yanı sıra öğretmen öğrenci ve veli iletişiminin sağlıklı bir şekilde sağlananamasına vurgu yapmışlardır. Daha sonra sırasıyla öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, velilerin ilgisizliği, evrak yükü, kıdemli yöneticilerle uyum sorunu, öğretmenler tarafından kabullenilme ve bütçe sorunları şeklinde ifade etmişlerdir. Okul yöneticilerinin en çok öğretmenler ve üst düzey yöneticiler ile sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra sırasıyla veli, öğrenci ve yardımcı personel şeklinde sıralama yapmışlardır. Sorunlarla baş etme noktasında ise özellikle insan ilişkilerinde yapıcı olmak ve mevzuatı sık sık takip ederek eksiklikleri tamamlamak olarak ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak sırasıyla kıdemli yöneticiye başvurma, soğukkanlı ve sabırlı olmak, risk almak, problem çözücü ve adaletli olmak şeklinde belirtmişlerdir. Göreve yeni başlayan okul yöneticilerine de kıdemli yöneticilere danışmaları, yönetmelikleri tam anlamıyla öğrenerek düzenli takip etmeleri ve mazeret üretmek yerine çözüm üretmeleri gibi bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The school administrator is one of the basic components of a school. In addition to the responsibilities of the school administrator in creating an effective education, the roles expected from him are also quite high. At this point, it is normal for school administrators to encounter many problems from the moment they start their duties while performing it. The aim of this research is to reveal the problems faced by the new school administrators in the schools affiliated to the Ministry of National Education. This research was determined as a phenomenological research from qualitative research methods. The participants of the research are 21 school administrators who have just started working in high schools in the county of Ilkadım in Samsun. The data of the research were obtained by applying a semi-structured interview form to the participants and using the document analysis technique. As a result of this study, which is based on the opinions of newly appointed school administrators, most of the school administrators emphasized the problems arising from legislation and regulations, as well as the lack of healthy communication between teachers, students and parents. Afterwards, they stated that the teachers do not fulfill their duties and responsibilities, the indifference of the parents, the burden of paperwork, the problem of compliance with the senior administrators, the acceptance by the teachers and the budget problems. It has been concluded that school administrators mostly experience problems with teachers and senior administrators. Then, they were sorted as parents, students and auxiliary staff, respectively. At the point of coping with problems, they expressed it as being constructive especially in human relations and completing the deficiencies by following the legislation frequently. In addition to these, they stated that they applied to a senior manager, being calm and patient, taking risks, being a problem solver and being fair, respectively. Some suggestions were made to the newly appointed school administrators, such as consulting senior administrators, learning the regulations regularly and following them regularly, and producing solutions instead of making excuses.

Keywords