KUR’AN’DA İHANET KAVRAMI

Author :  

Year-Number: 2021-86
Language : null
Konu :
Number of pages: 3490-3507
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin konusunu; insanlık tarihinin her döneminde izlerine rastlanan ihanet kavramının dini kaynaklara dayanılarak kavramsal çerçevesinin belirlenmeye çalışılması oluşturmaktadır. Konu; başta Kur’an ve sünnet olmak üzere dinî metinlerde geçen ilgili kavramlar doğrultusunda ele alınmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak, nitel araştırma yöntemlerinden olan kavram analizi yöntemi ve literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın desenini, söz konusu kavramlara yönelik ilgili dokümanların incelenmesi, elde edilen verilerin betimlenmeye ve yorumlanmaya çalışılması oluşturmaktadır. Literatür taramasında hangi dokümanların kullanılabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Böylece araştırma konusuyla ilgili verilerin taranmasıyla araştırmanın teorik zemininin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Seçilen konuya ilişkin önceki çalışmalar incelenerek konunun daha önce hangi boyutlarıyla incelenip incelenmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; insanın maddi ve manevi bütünlüğünü sağlayarak, koruyarak onu dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bilgi, duygu ve davranışları bireye kazandırmak olan Din Eğitimi Bilim Dalının hedeflerine ulaşması önünde büyük bir engel teşkil eden ihanet kavramının içeriğine ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Başta yaşam olmak üzere, içindekilerle birlikte yeryüzü, maddi ve manevi değer taşıyan her varlık insanoğlu tarafından emanet olarak yüklenilmiştir. Söz konusu emanetler insana şeref katmanın yanında sonuçları çok ağır sorumluluklarla da muhatap etmiştir. Dolayısıyla insanın sorumluluklarını yerli yerince yapabilmesi önünde bir engel olarak duran ihanet biçimlerinin tanınması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The subject of this article is the conceptual framework of the concept of betrayal, traces of which can be found in every period of human history, based on religious sources. The subject has been handled in line with the relevant concepts in religious texts, especially the Quran and Sunnah. Concept analysis method and literature review technique, which are among qualitative research methods, were used as data collection methods in the study. In this direction, the design of the study consists of the examination of the relevant documents for the concepts, and the attempt to describe and interpret the obtained data. The documents which can be used in the literature review has been taken into consideration. Thus, it is aimed to strengthen the theoretical basis of the research by scanning the data related to the research subject. By examining the previous studies on the chosen subject, it has been tried to determine with which dimensions the subject has been studied before. The aim of this study is to raise awareness of the concept of betrayal, which constitutes a major obstacle for the Discipline of Religious Education to reach its objective of identifying the knowledge, feelings and behaviors that will lead to happiness in the world and the hereafter by ensuring / preserving the material and spiritual integrity of the human being. The earth, together with its contents, and every being of material and spiritual value, especially life, has been entrusted by human beings. These entrusted, besides honoring the human beings, also imposes responsibilities with heavy consequences. Therefore, it is important to recognize the forms of betrayal that stand as an obstacle to the proper fulfillment of responsibilities of human beings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics