EXISTENTIAL ANGER: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2794-2808
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada yer aldığı şekliyle varoluşsal öfke; bireylerin yaşamakta olduğu hayatın anlamsızlığı ve hiçliği üzerine yürütülen düşünce süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, varoluş anksiyetesi ve varoluş krizi kavramları ile ilişkilendirebileceğimiz, insanın varoluşuna yönelik hissettiği saf ve katıksız öfke duygusu olarak tanımlanabilir. Çalışmanın amacı, bireylerde deneyimlendiği düşünülen varoluşa yönelik öfke duygusunu ölçmeye yönelik psikometrik bir ölçüm aracının geliştirilmesidir. Çalışma toplamda 18-67 yaş aralığında 342 kişilik bir örneklemle yapılmıştır. Varoluşsal Öfke Ölçeği’nin yapı geçerliğini test etmek amacıyla benzer ölçek geçerliği yapılmış ve ölçeğin benzer ölçeklerle ilişkisine bakılmıştır. Ölçekler arası ilişkileri saptamak için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Varoluşsal Öfke Ölçeği’nin psikoloji ve psikoterapi alanında, özelikle öfke bozuklukları, madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların çalışılmasına katkı sağlayabileceği amaçlanmıştır. Ayrıca ileride yapılması olası varoluşçu psikoloji temelli araştırmalara ve kişisel gelişimin varoluş ile ilgili boyutuna da ışık tutabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Existential anger, as it is included in the study, can be defined as the feeling of pure anger towards human existence, which emerges as a result of the thought processes carried out on the meaninglessness and nothingness of the life that individuals live, which we can associate with the concepts of existential anxiety and existential crisis. The study aims to develop a psychometric measurement tool to measure anger towards existence, which is thought to be experienced in individuals. The study was conducted with a sample of 342 people between the ages of 18-67. In order to test the construct validity of the existential anger scale, similar scale validity was made, and the relationship of the scale with similar scales was examined. Pearson Correlation analysis was used to determine the relationships between scales. It is aimed that the Existential Anger Scale can contribute to the study of psychological disorders such as anger disorders, substance addiction, anxiety disorders and depression in the field of psychology and psychotherapy. It is also thought to shed light on possible future existential psychology-based research and the existential dimension of personal development.

Keywords