INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2540-2555
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, enerji sektöründe yer alan yöneticiler çerçevesinde iç girişimcilik kapsamında bireysel ve kurumsal performans arasındaki etkileşimin ortaya konulmasıdır. Araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu, enerji sektöründe on üç ülkede uluslararası faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmede 150 yöneticiye Kasım 2019 – Nisan 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve email yoluyla uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, enerji sektöründe yer alan yöneticilerin görüşleri çerçevesinde iç girişimciliğin; özerklik, yenilikçilik, rekabetçilik, strateji, liderlik, dayanıklılık, çeviklik, risk ve deneyim boyutlarının; kurumsal performansın kurumsallaşma, dijitalleşme ve motivasyon boyutlarının, bireysel performansın ise takdir ve disiplin boyutlarının ileri düzeyde önemli olarak algılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca iç girişimciliğin bireysel ve kurumsal performans etkileşimine etkisi olduğu yönündeki varsayım, yapısal eşitlik modellemesi sonucunda kabul edilmiştir. Son olarak kurumsal performans, bireysel performans ve iç girişimcilik arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunduğu, etkileşimin sadece dikey eksende değil yatay olarak da kuruluşun diğer fonksiyonlarını harekete geçirme eğiliminde olduğu ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to reveal the interaction between individual and corporate performance within the framework of internal entrepreneurship within the framework of managers in the energy sector. The questionnaire form prepared for the research was applied face-to-face and via e-mail between November 2019 - April 2020 in a large-scale enterprise operating in the energy sector in thirteen countries. As a result of the study, within the framework of the opinions of the managers in the energy sector, internal entrepreneurship; autonomy, innovation, competitiveness, strategy, leadership, resilience, agility, risk and experience dimensions; It has been determined that institutionalization, digitalization and motivation dimensions of corporate performance, and discipline and discipline dimensions of individual performance are perceived as important. In addition, the assumption that internal entrepreneurship has an effect on individual and corporate performance interaction was accepted as a result of structural equation modeling. Finally, it can be stated that there is a positive linear relationship between corporate performance, individual performance and internal entrepreneurship, and the interaction tends to activate other functions of the organization not only on the vertical axis but also horizontally.

Keywords