MİLLİ BAYRAMLARDA YAPILAN ETKİNLİKLERİN KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-86
Number of pages: 3298-3310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde değerler eğitimi açısından önemli ortam ya da etkinliklerin başında milli günlerimizde yaptığımız kutlama etkinlikleri gelmektedir. Bu etkinlikler, çocukların karakter ve değer eğitiminde, yaparak yaşayarak öğrenme açısından önemli öğrenme ortamları olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, bu etkinliklerin çocuklarımızın karakterini ve değerlerini nasıl etkilediğini, eğitim fakültesi öğrencilerinin bu konuyla ilgili neler algıladıklarını, neler düşündüklerini ve nasıl anlamlandırdıklarını belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Fenomonolojik (olgubilim) araştırma desenine göre yürütülen çalışmada, çalışma grubu amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Çalışma grubunu da eğitim fakültesi öğrencileri arasından, gönüllü katılım sağlayan 24 öğretmen adayı oluşturmuştur. Görüşme ve yarı yapılandırılmış anket formuyla toplanan veriler, içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları, milli bayramlarda yapılan kutlama etkinliklerinin çocukların karakter gelişimlerine; milli kimlik geliştirme, milletini, vatanını, bayrağını sevme, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişme, özgüven sahibi bireyler olma açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Milli değerler açısından ise; Milli birlik ve beraberlik, milli kimlik, milli kültür, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, milli şahsiyetleri tanıma ve sevme gibi değerleri kazandırmada önemli görevleri yerine getireceğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In our country, the most important environment or activities in terms of education of values is the celebration activities that we organize on our national days. These activities are very significant in terms of learning by living and doing in character education and values education for children. In this context, the purpose of this study is to determine how these activities affect the character and values of our children, how the students in the faculty of education perceive and interpret the effect of these events. The study was carried out with a qualitative research method. The study was carried out according to the phenomenological research design and the study group was determined through purposeful sampling. The study group was also made up of 24 teacher candidates among the faculty of education, who voluntarily participated. The data was collected through interview and semi-structured questionnaire was analyzed with content analysis method. According to the results obtained from the research, teacher candidates stated that the celebration activities carried out on national holidays would contribute to the character development of the children in terms of developing national identity, loving their nation, country, flag, growing up as responsible individuals, and being self-confident individuals. On the other hand, in terms of national values; they stated that celebration activities would fulfill important duties in gaining values such as national unity and solidarity, national identity, national culture, love of homeland, love of flag, familiarizing and loving national figures.

Keywords