İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ’NDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-84
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2672-2687
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Öğretmenlik Alan Bilgi Testi’ nde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının başarısız olma nedenlerini tespit etmektir. Çalışmanın katılımcılarını daha önce ÖABT sınavına girmiş 22 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ÖABT sınavında başarısızlık nedenlerini belirlemek amacıyla katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel veri analiz tekniklerinden içerik analiz tekniğiyle, ilköğretim matematik öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmen adayların ÖABT sınavında en çok zorlandıkları dersler sırasıyla “Cebir, Analiz, “AnalitikGeometri ve İstatistik-Olasılık” dersleridir. Bu çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmen adayların ÖABT sınavında zorlanma nedenleri arasında en çok belirtilen etkenin “yetersiz çalışma” olduğu ortaya çıkmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adayları ÖABT sınavında zorlanma nedenlerini ifade ederken yetersiz çalışma faktöründen sonra sırasıyla en fazla psikolojik faktörler, ÖABT sınavıyla lisans derslerinin uyuşmaması, derslerin soyutluğu ve sınav süresi gibi faktörleri öne sürmüşlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the reasons for failure in the Teaching Content Knowledge Test of pre-service elementary mathematics teachers. 22 pre-service elementary mathematics teachers who had previously taken the TCKT constituted the participants of the study. In this study in which the case study method was used, semi-structured interviews were conducted with participants to determine the reasons for failure in the TCKT exam of pre-service elementary mathematics teachers. The data obtained from the interviews conducted with pre-serviceelementary mathematics teachers were analyzed by two researchers using the content analysis method, one of the qualitative data analysis methods. As a result of the study, the courses in which pre-service elementary mathematics teachers had the most difficulty in the TCKT exam were “Algebra, Analysis, “Analytic Geometry and Statistics-Probability,” respectively. As a result of this study, it appeared that the most mentioned factor among the reasons for having difficulty in the TCKT exam of pre-service elementary mathematics teachers was "inadequate studying." While pre-service elementary mathematics teachers were mentioning the reasons for having difficulty in the TCKT exam, they mostly put forward psychological factors, inconsistency between the TCKT exam and undergraduate courses, and factors such as the abstractness of the courses and exam duration, respectively, after the inadequate studying factor.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics