ORMAN MÜHENDİSİ ADAYLARININ AĞAÇ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2774-2781
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı orman mühendisi adaylarının ağaç ve çevreye yönelik tutumları ve bu tutumlarının cinsiyet, anne-baba eğitim durumu ve mesleği, doğup büyünülen yer ve coğrafi bölge ve orman yararına göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2020-2021 akademik yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde okuyan 88 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kunt tarafından 2013 yılında geliştirilen Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler özel bir istatistik programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda orman mühendisi adaylarının ağaç ve çevreye yönelik yüksek düzeyde tutuma sahip oldukları, bu tutumların cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, doğup büyünülen yer ve ormanın yararı bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği, sadece babası işçi olan katılımcılarla, Akdeniz ve Ege Bölgesinde yaşayan katılımcıların sıra ortalamalarında daha yüksek tutuma sahip oldukları sonucuna erişilmiştir.

Keywords

Abstract

The present study aims to investigate the differences between the attitudes of forest engineer candidates towards trees and the environment based on gender, parental education and occupation, the place of birth and childhoor, geographical region and benefits of the forest variables. General screening model was employed in the research. The study group including 88 students attending Artvin Coruh University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering during the 2020-2021 academic year. In the study, the Attitude towards Trees and Environment Scale, developed by Kunt in 2013, was employed to collect the data. The study data were analyzed with a special statistics software. The study findings demonstrated that the the forest engineering students’ attitudes towards the trees and the environment were positive, and the attitudes did not exhibit significant differences based on gender, parental education level, the place of birth and childhood, and the benefits of the forest variables, and the attitudes of the participants who lived in the Mediterranean and Aegean regions, were more positive based on the mean rank.

Keywords