GESTALT ALGI KURAMI’NIN SOKAK TİPOGRAFİLERİNE ETKİSİ: BÜYÜKÇEKMECE VE KADIKÖY ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-82
Language : null
Konu :
Number of pages: 2135-2147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sokak tipografileri, kullanıldıkları mekanla, zeminle ve görsellerle birlikte kolektif bir yapı oluşturmaktadır. Günlük hayatımızda, sokakların hemen her köşesinde karşımıza çıkan tipografik unsurların, dikkatimizi hangi noktalarda çektiği ve onları nasıl anlamlandırdığımız algı ile ilgilidir. Algı, çevreden aldığımız bilgi ve uyarıları zihnimizde tasarlama ve yorumlama becerimizle belirlenmektedir. Yorumlama becerisinde bireyin kişisel deneyimleri ve demografik faktörleri etkendir. Gestalt psikologları algıyı açıklamak için prensipler geliştirmiş, başta psikoloji’nin alanı olan bu prensipler tasarım alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle Gestalt Algı Kuramı tasarım ilkeleri ile uyum içindedir. Tipografi ise benzer şekilde kendi içinde ilkeleri olan, yazıyı oluşturan harflerin bu ilkelere göre düzenlendiği iletişim, sanat ve tasarım alanı olarak bilinmektedir. Harfler birleşerek bütünü, kelimeleri oluşturur ve tipografi bu düzenin oluşmasını sağlamaktadır. Görsel iletişimin kent kültürü üzerine etkisi bilinmektedir. Bununla birlikte, kentin sokaklarında yoğun mesaj iletimi gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, mesajın iletilmesine yönelik sokak ve tabela tasarımları anlamında, yöntemlerin incelenmesi amaçlanırken, kullanılan yöntemlerinin algı boyutundaki teknik kullanımları irdelenerek tartışmaya açılmaktadır. Bu makale kapsamında tipografi tasarımlarının sokaklarda nasıl kullanıldığı ve algılandığı, Gestalt Algı Kuramı bağlamında nitel yöntem kullanılarak incelenecektir. Konunun örneklemi İstanbul’un Büyükçekmece ve Kadıköy sokakları olmakla birlikte insanların İstanbul’un sokak tipografilerine olan bakış ve algıları üzerine fikir oluşturmasına yardımcı olup, literatüre katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Street typographies create a collective structure with the space, floor and visuals they are used in. It is about the perception where typographic elements that we encounter in almost every corner of the streets in our daily life attract our attention and how we make sense of them. Perception is determined by our ability to conceive and interpret the information and warnings we receive from the environment. The individual's personal experiences and demographic factors are effective in the interpretation skill. Gestalt psychologists have developed principles to explain perception, and these principles, which are the field of psychology, are frequently used in design fields. For this reason, Gestalt Perception Theory is in harmony with the design principles. Typography is similarly known as the field of communication, art and design, which has principles in itself and where the letters that make up the writing are arranged according to these principles. The letters combine to form the whole and the words, and typography provides this order. The effect of visual communication on urban culture is known. However, intense message transmission takes place on the streets of the city. In this study, while it is aimed to examine the methods in terms of street and signage designs for the transmission of the message, the technical uses of the methods used in perception are discussed and discussed. Within the scope of this article, how typography designs are used and perceived on the streets will be examined using a qualitative method in the context of Gestalt Perception Theory. While the sample of the subject is the streets of Büyükçekmece and Kadıköy in Istanbul, it is aimed to contribute to the literature by helping people to form an opinion on the views and perceptions of Istanbul's street typographies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics