YÖNETİŞİM VE AVRUPA SOSYAL MODELİ

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 956-981
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2008/2009 ekonomik krizi sonrasında AB ülkelerinde sosyal alanda yaşanan gelişmeleri yönetişim bağlamında değerlendirmek ve bu gelişmeler ışığında Avrupa Sosyal Modelinin geleceği hakkında ortaya çıkan tartışmalara katkı sağlamaktır. 20. Yüzyılın son dönemlerinde her alanda karşımıza çıkan yönetişim kavramı, bir toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal konulardaki faaliyetlerinin yönetiminde devlet yanında özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı ve bunlar arasındaki etkileşimler yoluyla yönetildiği değerler, politikalar ve kurumlar sistemi olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Sosyal Modeli de ortak bir tanımlaması olmayan Avrupa Birliği düzeyinde uygulanan ekonomi politikaları ile sosyal politikalar arasında eşgüdümü hedefleyen ve birlik düzeyinde ulusal sosyal sorumlulukların ve kurumların yerini alan kendine ait özelliği bulunan bir uluslar-üstü model olarak ifade edilebilir. Temel sosyal haklar, sosyal koruma, sosyal diyalog, sosyal vatandaşlık, kamu müdahalesi, tam istihdam gibi unsurlar Avrupa Sosyal Modelinde (ASM) en belirgin unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Betimsel analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen Yönetişim ve Avrupa Sosyal Modeli isimli bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümde kavramsal çerçevede yönetişim ve ASM tanım ve unsurlarına yer verilmiş olup, ikinci bölümde ASM’nin oluşumunda etkili olan sosyal politikaların tarihsel süreci ile tek bir ASM’nin olmadığı varsayımından hareketle Refah rejimleri bağlamında Avrupa Sosyal Modellerine değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde modele yapılan eleştiriler, modelin dönüşüm nedenleri ve ASM’nin geleceğine ilişkin değerlendirmeye yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise Avrupa Sosyal Modeli ile yönetişim arasındaki ilişki değerlendirilmiş, yönetişim sürecinin ASM bağlamında örtüşen ve ayrışan yönleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the developments in the social field in the EU countries after the economic crisis of 2008/2009 in the context of governance and to contribute to the discussions about the future of the European Social Model in the light of these developments. The concept of governance, which we encounter in every field in the last periods of the 20th century, is defined as the system of values, policies and institutions in which private sector and non-governmental organizations are included in the management of society’s economic, social and political activities together with the state and the society is managed through interactions between them. The European Social Model can also be expressed as a supranational model that has its own characteristic, which does not have a common definition, aims at coordination between economic policies and social policies implemented at the European Union level, and replaces national social responsibilities and institutions at the union level. Elements such as fundamental social rights, social protection, social dialogue, social citizenship, public intervention, full employment emerge as the most prominent elements in the European Social Model. This study titled Governance and European Social Model, which is carried out using descriptive analysis method, consists of four chapters. In the first part of the study, the definition and elements of governance and ESM are included in the conceptual framework, and in the second part, the historical process of social policies that are effective in the formation of ESM and which is based on the assumption that ESM is not based on a single mode, European Social Models are mentioned in the context of welfare regimes. In the third part of the study, the criticisms made to the model, the reasons for the transformation of the model and the evaluation regarding the future of ESM are included. In the fourth part, the relationship between the European Social Model and governance is evaluated, and the overlapping and diverging aspects of the governance process in the context of ESM are explained.

Keywords