İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KARİYER TATMİNİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1330-1337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de özel sektörde çalışan insan kaynakları profesyonellerinin kişilik özelliklerinin incelenmesi, aynı sektörde çalışan insan kaynakları uzmanları ile bu özelliklerin karşılaştırılması ve bu iki grup arasındaki bireylerin kariyer tatmini olgusunun nasıl farklılık gösterdiği ortaya koymak istenmiştir. Böylece, hem insan kaynakları profesyonelleri ile insan kaynakları uzmanları arasında kişilik farklılıklarının olup olmadığı bilgisine ulaşılacak hem de kariyer tatmini olgusundaki farklılıklar incelenecektir. Ve varsa bu farklılıkların bulunması ile işletmelerde, insan kaynakları süreçlerinde görev almak isteyen adaylarda bu özelliklerin olup olmadığı çeşitli uygulamalarla tespit edilerek, işletmelere doğru kişiyi seçme konusunda yardımcı olacaktır. Yine aynı şekilde, halihazırda insan kaynakları departmanında çalışan ve terfi alma durumunda olan personellerinde, insan kaynakları yöneticisinde olması gereken özelliklere sahip olup olmadığı tespit edilebilecektir. Bu hususta, araştırma nicel araştırma yöntemi ve tarama deseni çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Ankette toplamda 110 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 24.0 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmadaki ölçeklerin her birinin yapı geçerliliklerini belirlemek üzere faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ölçeklerin güvenilirlik değerleri Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. Veri analizinde demografik değişkenlerin frekans dağılımlarının yanı sıra, hipotezlerdeki farklılıkları incelemek adına bağımsız örneklem t-testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucuna göre insan kaynakları yöneticilerinin kariyer tatminlerinin insan kaynakları uzmanlarına göre farklılığı istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenirken, insan kaynakları yöneticileri ile insan kaynakları uzmanları arasında kişilik özellikleri açısından farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Examining the personality traits of human resources professionals who are working in the private sector in Turkey and comparison with human resources experts also were asked to show how to put out the differences between the two groups with career satisfaction. Thus, it was found out whether there are personality differences between human resources professionals and human resources specialists, and the differences in career satisfaction have been examined. And whether these differences to be examined are among candidates who want to take part in human resources processes in businesses, will help to select the right person by examining them with various applications. In the same way, it will be possible to examine whether the personnel who are currently working in the human resources department and who are in the position of getting promoted have the qualifications that should be in the human resources manager. In this regard, the research was carried out within the framework of quantitative research method. In the research, the survey method was preferred as the data collection technique. A total of 110 participants were reached in the survey. The data obtained in the study were analyzed using IBM SPSS Statistics 24.0 package program. Factor analysis was conducted to determine the construct validity of each of the scales in the study. In addition, the reliability values of the scales were calculated with the Cronbach alpha coefficient. In the data analysis, independent sample t-test was used to examine the differences in the hypotheses as well as the frequency distributions of demographic variables. Finally, according to the results of the independent sample t-test, it was determined that the difference in career satisfaction of human resources managers compared to human resources experts was statistically significant, while the difference between human resources managers and human resources experts in terms of personality traits was not statistically significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics