ANALYSIS OF THE SCHOOL READINESS OF THE CHILDS AT THE AGE OF 5-6, IN TERMS OF THE FACTORS FOR THE CHILD, PARENTS AND HOME ENVIRONMENT

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1299-1315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma 5-6 yaş çocukların okula hazırlık becerilerinin çocuğa, ebeveyne ve ev ortamına yönelik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup araştırmada hem tekil hem de ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokulların bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden 5-6 yaş grubundaki 178 çocuk ile aynı semtlerde yaşayan anasınıfına devam etmeyen 5-6 yaş grubundaki 103 çocuk olmak üzere toplam 281 çocuk ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ev Erken Okuryazarlık Ortamı Ölçeği, Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu, Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği, Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; okulöncesi eğitim alma değişkeninin Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin tüm alt test ve toplam test puanlarını yordadığı, anne öğrenim durumu değişkeninin; Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin kelime anlama, eşleştirme, okuma olgunluğu alt test ve genel toplam puanlarını yordadığı, ebeveynliğe yönelik tutum değişkeninin ise, Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin kelime anlama, sayı olgunluğu, kopya etme alt test ve genel toplam puanlarını yordadığı, anne çalışma durumu değişkeninin Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin eşleştirme, sayı olgunluğu alt test ve genel toplam puanlarını yordadığı, kardeş sayısı değişkenin ise, Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeğinin kopya etme alt test puanlarını yordadığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is examine if the 5th and 6th age group children’s school preparation skills are getting any different or not according to child, parent and home environment variables. The research is done with general screening model and it includes single screening model and relational screening model. The study group of the research is composed with 178 children who are going to nursery class, and chosen with the random method from the population and voluntarily participate, 103 children who are not going to nursery class so in short with 281 children and including their mothers totally 562 person. In the research, followings are used; Home Early Literacy Survey, Toward Parenting Attitude Scale- Mother Form, Parental Reading Belief Scale, Metropolitan School Maturity Test and Personal Information Form. As a result of the research it was determined that; pre-school education variable is predicting the Metropolitan School Maturity Scale with its all sub test and total test points, mother’s education status variable is predicting the Metropolitan School Maturity Scale with its word understanding, matching, reading mood sub tests and general total points, Toward Parenting Attitude variable is predicting the Metropolitan School Maturity Scale with its word understanding, number mood, copying sub tests and general total points, mother’s occupation variable is predicting the Metropolitan School Maturity Scale with its matching and number mood sub tests and general total points and number of siblings variable is predicting the Metropolitan School Maturity Scale with its copying sub test points.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics