‘HEDEF DEVRE’ OYUNU İLE BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİ HAKKINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1178-1187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oyun, çocuklar için doğal bir öğrenme aracı olması öğretim etkinliklerinde oyunlardan faydalanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda eğitsel oyunlar ise, okulda öğrenciyi aktif kılarak; iletişim kurma, işbirliği yapma, derslere yönelik olumlu tutum geliştirme, kazandırılmak istenen bilgi ve becerileri eğlenceli ve dinamik olarak edinmeyi sağlayan bir tekniktir. Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ‘Basit Elektrik Devreleri’ konusunun öğretimi için tasarlanan oyun ve eğitsel oyunlar hakkında öğretmen görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada hali hazırda devlet okullarında derslere giren 10 sınıf öğretmeninden görüş alınmıştır. Öğretmenlere tasarlanan oyun önceden gönderilmiş ve incelemeleri istenmiş ve daha sonra kendileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak çalışma verileri elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerden Hedef Devre isimli oyunun etkili, eğlenceli ve kazanımları karşıladığı anlaşılmış, öğretmenlerin eğitsel oyunlara olumlu baktığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda, araştırmanın içeriğiyle yönelik ilgililere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Since the game is a natural learning tool for children, it makes it inevitable to use games in teaching activities. In this sense, educational games make students active at school; It is a technique that enables communication, cooperation, developing a positive attitude towards the lessons, and acquiring the desired knowledge and skills in a fun and dynamic way. In this study, it has been tried to determine teachers' views about educational games and the designed game for teaching the "Simple Electric Circuits" subject in the primary school 4th grade science course curriculum. One of the qualitative research methods, phenomenology method was used in this study. In the study, views were taken from 10 classroom teachers who are currently teaching in public schools. The game that was designed was sent to the teachers beforehand and they were asked to examine them, and then the study data were obtained by conducting semi-structured interviews with them. The data were analyzed by content analysis. It was understood from the data that the game named Target Circuit was effective, entertaining, and met the acquisitions, and it was concluded that teachers were positive towards educational games. At the end of the study, necessary suggestions for the research were made to those concerned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics