HİTİT UYGARLIĞINDA YER ALAN SANATLARIN PLASTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3901-3914
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hitit uygarlığının sanatsal gelişimine bakıldığında heykel ve kabartma sanatlarında gelişimini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu eserlerde hem bulunduğu Anadolu’nun hem de Mezopotamya uygarlığının (özellikle Mısır ) sanatsal etkileri görülmüştür. Hitit sanatçıları bu uygarlıkların sanat yapıtlarını olduğu gibi ele almamışlar, kendi sanatları içinde sentez bir yapıya dönüştürmüşlerdir. Böylece Hitit uygarlığı, Anadolu’ya özgü bir sanat meydana getirmiştir. Bu sanat biçiminde konu din olmuş ve dini inanç ekseninde gelişen Hitit sanatı, bu kültüre ait kutsal mekânlar olarak adlandırılan kayaların üzerine yapılmış resimsel betimlemelerden oluştuğu fark edilmiştir. Bu resimlerde tanrı-tanrıça, kral-kraliçe ve rahip vb. kişilerin yaşamlarını gösteren görsel betimlemeler yapılmıştır. Her ne kadar dini inanç ekseninde gelişse de Hitit sanatı, günlük yaşamdan sahnelere de rastlanmıştır. Bu sahnelerde çeşitli meslek gruplarının (müzisyenler, akrobatlar vb.) oluşturduğu görsel tasvirlere rastlandığı da görülmüştür. Hititlerde sanatın gelişimini çivi yazılarında, mühürlerinde, yazılı anıtsal kayalarda, vazoların üzerine yapılmış resimlerde, heykellerde ve kap kacak gibi günlük kullanılan eşyalarda varlığını sürdürdüğü anlaşılmıştır. Bu resimsel betimlemelerde belli bitki, eşya ve eşyanın üzerine çizilmiş geometrik şekillere, insan figürlerine, hayvan ve insan-hayvan bileşimi mitolojik yaratıklara rastlandığı ve bu görsel biçimlerin belli bir plastik yapı içinde betimlendikleri saptanmıştır. Hititler, sanatsal uygulamaları için farklı malzemeler kullanmış ama bu malzemeler içinde daha çok taş önemli bir yere sahip olmuş ve bu yönde gelişimini sürdürdüğü anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Looking at the artistic development of the Hittite civilization, it is understood that it continued its development in sculpture and relief arts. These works are affected by Anatolia and Mesopotamia ( especially Egypt ). Hittite artists did not handle artistic forms of these cultures as they are, they synthesized in their arts. So Hittite Civilization has created a style peculiar to Anatolia in shapes of this art, and the Hittite art, which developed on the axis of religious belief, was found to be composed of pictorial depictions made on rocks called sacred places belonging to this culture. These works show that god-goddess, king-queen and priest’s scenes from their lives. Although the Hittite art developed on the axis of religious belief, Hittite art were encountered scene from life. These scenes show that artistic works from different proffesions. The development of Hittite art seems to have survived in cuneiform, seals, written monument rocks, sculptures, vases, pots and pans. It is seen in these pictorial descriptions that plant and ware motifs, human figures, sphinx and these works were found to be depicted in a certain plastic structure. Hittites used different materials, but it has been observed that stone is more prominent among these materials.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics