ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ KAZANIMLARININ ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 1011-1026
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknolojilerdeki son gelişmelerle birlikte yeni eğilimler oluşmaya başlamıştır. Bu eğilimleri takip edebilmek için eğitim sistemlerinde de köklü değişikliklere gidilmiştir. Eğitim programlarımıza baktığımızda da kazanımlarda üst düzey düşünme becerileri yoluyla daha nitelikli öğrenmeler kazandırılması amaçlanmaktadır (MEB, 2018). Üst düzey beceriler deyince eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, analitik düşünme, metabilişsel (üst bilişsel) düşünme, yanal düşünce (lateral) vb. becerilerinden söz etmek mümkündür (Ünveren Kapanadze, 2018). Bu çalışmada da İngilizce öğretim programının kazanımlarında yer alan üst düzey düşüne becerileri incelemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın temel amacı 9, 10, 11 ve 12. sınıf İngilizce öğretim programlarının üst düzey düşünme beceriler açısından incelenmesini kapsamaktadır. Nitel araştırma yöntemine göre geliştirilen bu çalışmada doküman inceleme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018 İngilizce Dersi Öğretim Programındaki tüm kazanımlar; örneklemini ise amaçlı örneklem yolu ile seçilmiş 9-12. sınıflara ait kazanımlar oluşturmaktadır. Bu kazanımlardaki üst düzey düşünme becerileri tespit edilmiş, bu yolla elde edilen veriler, gruplandırılıp betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca, metin incelemelerinde kullanılan içerik analizi yöntemiyle elde edilen olguların belli başlıklar şeklinde tasnif edilmesi anlamına gelen kategorisel analiz tekniği kullanılarak tespit edilen bulgular tablolar halinde de sunularak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda İngilizce öğretim programında üst düzey düşünme becerilerine ait kazanımlar görülmüştür. Son olarak, düşünme becerilerini geliştirme yolları üzerinde durulmuş ve bu becerileri geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the latest developments in the world, new trends have started to form in the world. In order to follow these trends, radical changes have been made in education systems. It is aimed to gain more qualified learning through higher level thinking skills in our education programmes’ outcomes. (MEB, 2018). When it comes to high-level skills, it is possible to talk about critical thinking, creative thinking, reflective thinking, analytical thinking, metacognitive thinking, lateral thinking skills etc. (Ünveren Kapanadze, 2018). This study focused on these skills. The main purpose of this research is to examine 9th, 10th, 11th and 12th grade English language teaching programs in terms of higher level thinking skills. In this study, which was developed according to qualitative research method, data were collected by document analysis method. The universe of the research consists of all the outcomes in the 2018 English Lesson Curriculum. The sampling consists of the acquisitions of 9th - 12th grades selected by purposeful sampling. High-level thinking skills in these acquisitions were determined, the data obtained in this way were grouped and analyzed by descriptive analysis method. In addition, the findings determined by using the categorical analysis technique, which means classifying the facts obtained by the content analysis method used in text studies, were also presented in tables and evaluated. As a result of the research, the acquisitions of higher order thinking skills in the English language teaching program were observed. Finally, the ways to improve thinking skills are emphasized and suggestions for improving these skills are presented.

Keywords