KELİME ÖĞRETİMİNDE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 1058-1067
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kelimeler söylenmek istenen düşüncelerin, duyguların ve tutumların göstergesidir. Bireyin kendini ifade edebilmesinde ve iletişiminde kelimelerin önemi büyüktür. Temel dil becerilerinin etkili olarak kullanılmasında ve geliştirilmesinde söz varlığının belirleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı bireylere kelime öğretmede ve öğretilen kelimeyietkin olarak kullanmada Türkçe dersinin ve öğretmenlerinin rolü büyüktür. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin kelime öğretiminde kullandıkları yöntem ve teknikleribelirlemek ve elde edilen bulgular ışığında kelime öğretiminde öğretmenlere katkı sağlamaktır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini Kütahya ilinde görev yapan 35 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanan veriler betimsel ve içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Çalışmada Türkçe öğretmenlerinin kullandığı kelime öğretim yöntemleri; sözlük kullanma, kelime defteri, kelime duvarı, bulmaca, oyunla öğretim, resim çizdirme, tekerleme ve tabu olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Words are indicators of the thoughts, feelings, and attitudes that are intended to be said. They have great importance on individuals’ self-expression and communication. Vocabulary has a decisive effect on the effective use and development of basic language skills. Therefore, the role of the Turkish course and its teachers is huge in teaching vocabulary to individuals and using the words that have been taught effectively. The purpose of this study is to determine the methods and techniques used by Turkish teachers in vocabulary teaching and to contribute to teachers in teaching vocabulary in the light of the findings. The sample of this study, in which a qualitative research model is used, consists of 35 Turkish teachers working in Kütahya. The data were collected with the semi-structured interview technique. The data collected by the semi-structured interview technique were analyzed using descriptive and content analysis techniques. In the study, the vocabulary teaching methods used by Turkish teachers; using a dictionary, wordbook, wordwall, puzzle, teaching with games, drawing pictures, rhymes and taboo.

Keywords