COVID-19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLER

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 1092-1102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze tüm insanlık birçok bulaşıcı hastalık ve salgınlara maruz kalmış ve bunlara karşı ağır bir mücadele vermiştir. 2019 Aralık ayında ilk olarak Çin’de tespit edilen yeni koronavirüs (nCoV) hastalığı COVID-19 olarak tanımlanmış ve bu salgın tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayınca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu pandemi süreci insanları birçok yönden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada katılımcıların COVID-19 ve pandemi süreci ile ilgili bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, 14 Fen Bilimleri öğretmen adayı, lisansüstü öğrencisi ve 10 Fen Bilimleri öğretmeninden oluşan toplam 62 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşan form kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde fen bilimleri öğretmen ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bu salgın ve pandemi süreci ile bilgi sahibi oldukları ancak bu bilgilerinin yeterli olmadığı, bu süreç ile ilgili bilgileri sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarından takip ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

All humanity from past to present has been exposed to many infectious diseases and epidemics and has fought against them. The new coronavirus (nCoV) disease, which was first detected in China in December 2019, was identified as COVID-19 and was declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO) when this epidemic began to affect the whole world. This pandemic process has affected and continues to affect people in many ways. Therefore, in this study, it was aimed to determine the knowledge and opinions of university students and teachers about the COVID-19 and pandemic process. This research was conducted with a total of 62 participants, including 14 science teacher candidates, graduate students and 10 science teachers. In the research, a case study model, one of the qualitative research methods, was used. A form consisting of semi-structured interview questions was used as a data collection tool. The data were obtained from the participants online due to the COVID-19 outbreak. It was concluded that science teachers and prospective science teachers were informed about this epidemic and pandemic process, but that this information was not sufficient, and that they followed the information about this process from social media and various news sources when the obtained data were analyzed.

Keywords