A METHODOLOGICAL ANALYSIS ON THE RESTRUCTURING OF SOCIAL SCIENCES IN THE CONTEXT OF OMBUDSMAN PARADIGM, LIBERAL DEMOCRACY AND THE ANNALES SCHOOL

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 40-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilimler, 19. yüzyılda Aydınlanma ve modernite zemini üzerine kurulmuştur. Pozitivist karakterli bu metodolojik gelişme yaklaşımı, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sorgulanmıştır. Tarih disiplini de bu dönemlerde bilimsel bir hüviyet kazanarak gelişimini sürdürmüştür. Bu noktada sosyal bilimlerle tarih disiplini arasında önemli bir ilişki vardır. Bir noktada bilgi üretebilmek ve yöntem oluşturabilmek için her şeyden önce tarihsel düşünme boyutuna sahip olmayı gerektirmektedir. Nitekim sosyal bilimlere dair bilgi üretebilmek için öncelikle tarihsel bakış tarzının ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmada ombudsman kavramı üzerinden liberal demokrasi, bir tarih yazma tekniği olan Annales ve sosyal bilimlerin yeniden yapılandırılması anlayışı ile bir ilişki kurulmak istenmektedir. Buradan kurulacak ilişki ile ombudsmanın sözü edilen tarihsel, felsefi ve sosyolojik düşünme yöntemleriyle büyük bir bağı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, bu sözü edilen ilişkiden ombudsmanın 20. yüzyılda sosyal bilimler alanındaki paradigma değişimlerinden biri olduğu öne sürülmektedir. Ombudsman, postmodern bir denetim paradigmasıdır ve asıl kimliğini yine bu dönemde bulmuştur. Bu çalışmanın yöntemi, literatür taramasına dayalı betimsel bir değerlendirmedir. Çalışmanın birinci bölümünde ombudsman kavramı ve tarihsel süreci ifade edilmiş, ikinci bölümde Annales geleneği ve temel nitelikleri açıklanmış ve üçüncü bölümde de sözü edilen kavramlar ve söylemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için aralarındaki bağ, ombudsman, Annales ve sosyal bilimlerin yeniden yapılandırılması odaklı analize tabi tutulmuştur.

Keywords

Abstract

Social sciences were founded on the ground of the Enlightenment and modernity in the 19th century. A methodological development approach with a positivist characteristic began to be questioned after the second half of the 20th century. The discipline of history also continued its development by gaining a scientific identity in these periods. At this point, there is a significant relationship between social science discipline and history discipline. First of all, it requires having a historical thinking dimension in order to produce information and to create a method. In fact, in order to be able to produce information on social sciences, first, historical viewpoint should be put forth. In this study, with the relationship to be established here it is aimed to establish a relationship among liberal democracy, the Annales-a technique of historiography-and the understanding of the restructuring of social sciences through the concept of ombudsman. It is thought that the concept of ombudsman is greatly connected with the historical, philosophical and social methods of thinking in question. In this study, basing upon the aforementioned relationship, it is suggested that ombudsman is one of paradigm shifts in social sciences field in the 20th century. Ombudsman is a postmodern auditing paradigm and finds its true identity in this era as well. The methodology of this study is a descriptive analysis which is based on literature review. The first section of the study explains the concept of ombudsman and historical process, the second section gives information on the Annales tradition and basic qualifications, and the third section analyzes the link between these two concepts, focusing on the restructuring of social sciences and ombudsman, the Annales, in order to put forward the relationship among the concepts and the discourses in question.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics