EKONOMİK BÜYÜME İÇİN DOĞAL KAYNAKLAR BİR ŞANS MI YOKSA KAYNAK TALİHSİZLİĞİ Mİ?

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 270-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Literatürde doğal kaynakların ekonomik büyüme üzerinde olumlu katkısı olduğunu ileri süren çalışmalar olduğu gibi, doğal kaynaklara sahip olmanın bir talihsizlik olduğunu savunan çalışmalar da mevcuttur. Ekonomik değeri yüksek olan doğal kaynaklar önemli bir üretim faktörüdür ve dünya üzerinde orantısız dağılmıştır. Bu dağılımda avantajlı durumda olan ülkelerin, ekonomik büyümelerinde doğal kaynakların etkisini anlamak bu araştırmanın motivasyonudur. Araştırmada seçilen doğal kaynak ham petroldür. Bu seçimin sebebi, üretimde dünyada en çok kullanılan enerji kaynağının ham petrol olmasıdır. Ekonomik değeri yüksek olan ham petrol, üretim faktörü olmasının yanı sıra birçok sektör için önemli bir hammaddedir. Bu çalışmada bağımlı değişken olarak kişi başına reel gelir kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ham petrol ihracat miktarı ve ham petrol fiyatı kullanılmıştır. Analize konu olan ülkeler İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Nijerya, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Brezilya, Meksika ve Venezüella’dır. Ülkelerin seçiminde ham petrol bakımından zengin olmaları ve petrole bağlı ürünlerin ihracatında önemli ülke olmaları kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. 2010-2020 dönemini kapsayan analizde yöntem olarak sabit etkiler modeli kullanılmıştır. Analizden elde edilen bulgulara göre petrol fiyatlarında meydana gelen %1’lik artış incelenen ülke grubunda kişi başına reel geliri %0,16 artırmaktadır. İhraç edilen petrol miktarındaki %1’lik artış kişi başına reel geliri % 0,27 artırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Doğal Kaynaklar, Petrol, Panel Data

Keywords

Abstract

ABSTRACT In the literature, there are studies arguing that natural resources have a positive contribution to economic growth, as well as there are studies that claim that owning Natural Resources is a misfortune. Natural resources with high economic value are an important factor of production and are disproportionately distributed around the world. Understanding the impact of natural resources on the economic growth of countries that are advantageous in this distribution is the motivation of this research. The natural resource chosen in the study is crude oil. The reason for this choice is that crude oil is the most used energy source in the world in production. Crude oil, which has high economic value, is an important raw material for many sectors, as well as being a factor of production. In this study, real income per capita was used as a dependent variable. Crude oil export quantity and crude oil price are used as independent variables. Countries subject to the analysis are Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Nigeria, Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Brazil, Mexico and Venezuela. In the selection of countries, the criteria of being rich in crude oil and being an important country in the export of oil-related products were taken into account. The fixed effects model was used as a method in the analysis covering the period 2010-2020. According to the results of the analysis, the 1% increase in oil prices increases real income per capita by 0.16% in the group of countries studied. A 1% increase in the amount of oil exported increases real income per capita by 0.27%.

Keywords


 • Aktaş Şenkardeşler, R. (2021). “Ekonomik Büyüme İçin Doğal Kaynaklar Bir Şans Mı Yoksa Kaynak Talihsizliği Mi?” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:270-278. EKONOMİK BÜYÜME İÇİN DOĞAL KAYNAKLAR BİR ŞANS MI YOKSA KAYNAK TALİHSİZLİĞİ Mİ? Are Natural Resources A Chance For Economic Growth Or Resource Misfortune? Dr. Öğretim Üyesi. Rabia AKTAŞ ŞENKARDEŞLER Beykoz Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul/Türkiye. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4198-5101 ÖZET Literatürde doğal kaynakların ekonomik büyüme üzerinde olumlu katkısı olduğunu ileri süren çalışmalar olduğu gibi, doğal kaynaklara sahip olmanın bir talihsizlik olduğunu savunan çalışmalar da mevcuttur. Ekonomik değeri yüksek olan doğal kaynaklar önemli bir üretim faktörüdür ve dünya üzerinde orantısız dağılmıştır. Bu dağılımda avantajlı durumda olan ülkelerin, ekonomik büyümelerinde doğal kaynakların etkisini anlamak bu araştırmanın motivasyonudur. Araştırmada seçilen doğal kaynak ham petroldür. Bu seçimin sebebi, üretimde dünyada en çok kullanılan enerji kaynağının ham petrol olmasıdır. Ekonomik değeri yüksek olan ham petrol, üretim faktörü olmasının yanı sıra birçok sektör için önemli bir hammaddedir. Bu çalışmada bağımlı değişken olarak kişi başına reel gelir kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ham petrol ihracat miktarı ve ham petrol fiyatı kullanılmıştır. Analize konu olan ülkeler İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Nijerya, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Brezilya, Meksika ve Venezüella’dır. Ülkelerin seçiminde ham petrol bakımından zengin olmaları ve petrole bağlı ürünlerin ihracatında önemli ülke olmaları kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. 2010-2020 dönemini kapsayan analizde yöntem olarak sabit etkiler modeli kullanılmıştır. Analizden elde edilen bulgulara göre petrol fiyatlarında meydana gelen %1’lik artış incelenen ülke grubunda kişi başına reel geliri %0,16 artırmaktadır. İhraç edilen petrol miktarındaki %1’lik artış kişi başına reel geliri % 0,27 artırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Doğal Kaynaklar, Petrol, Panel Data ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics