KBRN EKİPLERİNİN OLAY MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: ADANA AFAD ÖRNEK OLAYI

Author:

Number of pages: 653-660
Year-Number: 2021-78

Abstract

Afetler; insanların yaşamını olumsuz etkileyen, fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplara, kitlesel ölüm ve yaralanmalara neden olan doğa ve insan kaynaklı olaylardır. İnsan kaynaklı afetlerin en başında savaşlar ve teknolojik afetler gelmektedir. Bu afetlerin içerinde de KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) maddelerinin kasıtlı ya da kasıtsız çevreye verilmesi en önemli tehdidi oluşturmaktadır. KBRN maddeleri çok tehlikelidir. Dolayısıyla görevliler inceleme ve müdahale basamaklarında bu ajanlardan etkilenmemek için değişik koruma sınıfına sahip kişisel koruyucu donanıma sahip olmalıdır. KBRN tehdit ve tehlikelerinin azaltılması ya da önlenmesi hususunda başta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı bünyesindeki Müdahale Ekipleri olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaş kurumların önemli yükümlülükleri mevcuttur. Bu çalışma kapsamında Adana AFAD bünyesinde kurulmuş KBRN Hizmet Grubuna ait Operasyon Planı değerlendirilmiştir. Plan çerçevesinde; birincil veya ikincil afet olarak meydana gelebilecek bir KBRN tehlikesi durumunda insan sağlığının ve çevrenin korunması için alınacak önlemler, insan hayatı ve maddi kayıpların en aza indirgenebilmesi için gerekli tedbirler ve arama kurtarma faaliyetlerinde izlenecek yöntemler incelenmiştir. KBRN ajanlarının olumsuz etkilerinin en az zararlarla atlatılması için planı geliştirici görüşler sunulmuştur

Keywords

Abstract

Disasters are the nature and human-related events that adversely affect people's lives and cause physical, social and economic losses, mass deaths and injuries. Wars and technological disasters are the most important human-induced disasters. In the context of these disasters, the most serious threat is the intentionally or unintentionally spread of CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) agents to the nature. CBRN agents are very dangerous. Therefore, personnel should have personal protective equipment with different levels of protection in order not to be exposed to these substances during detection and intervention stages. Therefore, all public institutions, particularly disaster response teams affiliated to the Ministry of Interior Disaster and Emergency Presidency (AFAD), have important responsibilities in preventing CBRN threats and dangers and reducing possible damages. In this study, Adana Province CBRN Service Group Operation Plan was examined. Within the framework of the plan; In the event of a CBRN danger that may occur as a primary or secondary disaster, measures to be taken for the protection of human health and the environment, necessary measures to minimize human life and material losses and methods to be followed in search and rescue activities were exam-ined. The opinions that improve the plan have been presented in order to overcome the negative effects of CBRN agents with minimum damages.

Keywords