THE EFFECTS OF NOTE-TAKING WHILE LISTENING STRATEGIES INSTRUCTION ON STUDENTS’ NOTE-TAKING SKILLS

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 252-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öğrencilerin mevcut not alma becerilerine ilişkin düşüncelerini ve dinlerken not alma stratejileri eğitiminin öğrencilerin not alma becerilerine etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Uşak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıtlı ve zorunlu İngilizce Hazırlık programında okuyan, orta seviyede İngilizce bilgisine sahip iki homojen sınıfta bulunan kırk öğrenci (deney ve kontrol grubu) seçilmiştir. Çalışmada yarı deneysel model, ön-test/ son-test araştırma deseni kullanılmıştır. Öğrencilerin ders kitabında bulunan not alma stratejilerine ek olarak, çalışma boyunca deney grubuna daha fazla dinleme ve not alma stratejileri eğitimi verilirken, kontrol grubu sadece ders kitabında önerilen not alma becerileri eğitimini almıştır. Her iki grup da aynı ses kayıtlarını dinlemiş ve not almışlardır. Öğrencilerin dinledikleri ses kayıtları üzerine aldıkları notlar daha sonra alan yazında önerildiği üzere not alma stratejileri açısından incelenmiştir (toplam kelime sayısı, içeriğe ait toplam kelime sayısı, kısaltma kullanımı, ok işareti kullanımı, vurgulama işareti kullanımı). Sonuçlar SPSS 23.0 analiz programı kullanılarak ve sonuçlar normal dağılım göstermediğinden Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca deney grubundaki öğrencilere bir anket verilmiş ve not alma ile ilgili önceki deneyimleri ve bilgilerini ve bu sınıfta deneyimledikleri süreç hakkında fikirlerini paylaşmaları için bir anket verilmiştir. Sonuçlar, deney grubunda bulunan öğrencilerin dinlerken not aldıkları toplam kelime sayısı, içeriğe ait toplam kelime sayısı, kısaltma kullanımı, ok işareti kullanımı, vurgulama işareti kullanımı açısından önemli bir fark olduğunu kanıtlamaktadır.

Keywords

Abstract

The present study aims to investigate students’ opinions concerning their existing note-taking strategies and the effects of note-taking while listening strategies instruction on students’ note-taking skills. In line with this purpose, forty students in two homogenous inter-mediate classes (experimental and control groups) who enrolled in the department of English Language & Literature (ELL) at Uşak University and studied in compulsory preparation classes were selected. A quasi-experimental, pre-test / post-test research design was used in the study. In addition to the note-taking strategies provided by the course book, extra listening and note-taking strategies were instructed to the experimental group during the study, whereas the control group received only the note-taking strategies provided by the course book. Both groups were asked to listen and take notes of the same recordings. Their notes of the recordings were then examined in respect of note taking strategies (total notations, content words, abbreviations, arrows and highlights) suggested in the literature. The results were analyzed via SPSS 23.0 by using Mann Whitney U test since the results did not show a normal distribution. In addition, a questionnaire was given to the experimental group and asked to share their opinions related to their previous experience and knowledge on note-taking and the process they experienced in this class. The results proved that experimental group had a significant difference in terms of noting down total notations, total content words, using abbreviations, arrows and highlights while listening.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics