PANDEMİ SÜRECİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNCELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 153-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde lise öğrencilerinin okula, öğretmenlere, derslere, arkadaşlarına, ailelerine, iç dünyalarına yönelik düşüncelerindeki değişimin incelenmesidir. Araştırmada nitel yaklaşımlardan durum çalışması kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 19 öğrenci araştırmanın çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket öğrencilere online olarak iletilmiş ve öğrencilerden cevaplanması istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular tablolar halinde frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğu öğretmenlerin değerini daha iyi anladıklarını, derslerde daha fazla zorlandıklarını ve derslerden soğuduklarını, arkadaşları ile aralarından mesafe oluştuğu ve sorunlar ortaya çıktığını, aileleri ile daha fazla vakit geçirme fırsatı buldukları için aralarındaki bağın güçlendiğini, iç dünyalarına yönelik olarak karmaşık duygular içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the change in high school students' thoughts about school, teachers, lessons, friends, families, and inner worlds. Case study, one of the qualitative approaches, was used in the research. The research group of the study consists of 19 students studying in an official secondary education institution. A questionnaire form consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. The questionnaire was sent to the students online and the students were asked to be answered. The obtained data were analyzed by descriptive analysis. Findings are presented in tables as frequency and percentage. As a result of the research, most of the students understood the value of teachers better. The students stated that they had more difficulties in the lessons and that they got away from the lessons. The students stated that they had a distance with their friends and that problems arose. Students stated that the bond between them was strengthened as they had the opportunity to spend more time with their families. The students stated that they had complex feelings about their inner world.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics