PİERRE AUGUSTE RENOİR'IN, "MOULİN DE LA GALETTE'DE DANS" ADLI ESERİNİN SANATSAL ELEŞTİRİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 279-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Empresyonist bir ressam olan Pierre Auguste Renoir'ın üzerine en çok fikir üretilmiş eserlerinden biri olan "Moulin De La Galette'de Dans" adlı eserine eleştirel bir açıdan bakılarak yeni bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, Moulin De La Galette'de Dans adlı sanat yapıtına ait eleştirel bir inceleme ortaya koymaktır. Araştırma, bilimsel araştırma yaklaşımlarından nitel araştırmanın tümevarım yönteminden ve veri toplama yöntemine göre literatür tarama tekniğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Literatür tarama tekniğinde, alan yazındaki tez, yayın, ansiklopedi, kitap vb. gibi dokümanlardan faydalanılmıştır. Araştırmadaki evren, Empresyonizm sanat akımıdır. Örneklemi ise Auguste Renoir ve Moulin De La Galette'de Dans adlı eser oluşturmuştur. Araştırma, eserin ait olduğu dönemden başka bir ressam ve eserine atıfta bulunularak, "Empresyonizm sanat akımı, Pierre Auguste Renoir ve Moulin De La Galette'de Dans" adlı eseriyle sınırlı tutulmuştur. Ayrıca bu araştırmada eserin, pedagojik eleştiri yönteminin tematik yorumlama ve yargı aşamalarına göre sanatsal eleştirisi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, a new analysis has been tried to be made by critically looking at "Dance at the Moulin De La Galette", one of the most thought-provoking works of Pierre Auguste Renoir, an Impressionist painter. The aim of the research is to present a critical analysis of the art work called Dance at Moulin De La Galette. The research was prepared by using the scientific research approaches.such as the inductive method of qualitative research and the literature scanning technique according to the data collection method. In literature scanning technique, the documents were used such as thesis, publication, encyclopedia, book etc. The universe in research is the Impressionism art movement. The sample is Auguste Renoir and his work Dance at Moulin De La Galette. The research has been limited to "Impressionism art movement, Pierre Auguste Renoir and his work named Dance at Moulin De La Galette by referring to another artist and his work from the period to which the work belongs. Furthermore, in this research, artistic criticism of the work was made according to the thematic interpretation and judgment stages of the pedagogical criticism method.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics