TÜRKLERİN SAHİP OLDUĞU ORTAK DEĞERLERİN ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYET YÜRÜTEN KURUMLAR

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 70-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’da yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte SSCB dağılmış ve Soğuk Savaş süreci sona ermiştir. Bu durum dünya tarihi ve Türk tarihi açısından önemlidir. SSCB’nin dağılması ile birlikte çok sayıda devlet bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu devletler içinde Türk devletleri de vardır. 1990’ların başında Orta Asya Türk devletlerinden Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu devletlerin bağımsız olmasıyla birlikte Türk devletleri arsında dilde, tarihte ve kültürde birliğini sağlama, ekonomik ilişkileri geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bunun yapılabilmesi için faaliyet yürütecek kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 1990’lı yılların başından itibaren belirlenen amaçlar doğrultusunda kurumlar kurulmuştur. Çalışmanın amacı her alanda Türk birliğini sağlama amacıyla kurulan kurumların kuruluş amaçlarını ve amaçları doğrultusunda yürüttükleri faaliyetlerini araştırmaktır. Araştırma ile Türk devletlerinin bağımsızlığını elde etmelerinin ardından, tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaların başlatıldığı, bu konularda çok sayıda anlaşmalar yapıldığı sonucuna varılmıştır. Amaçlar doğrultusunda kurulan kurumların belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetler yürüttüğü görülmüştür. Çalışmaya konu olan kurumlardan “Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı,” “Uluslararası Türk Akademisi,” “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi,” “Türk Dünyası Belediyeler Birliği,” “Türk Konseyi,” “Türk Kültür ve Mirası Vakfı,”nın Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulduğu görülmüştür. “Kırgız-Türkiye Manas Üniversitesi,”nin Türkiye ile Kırgızistan’ın ortaklaşa kurdukları, aynı şekilde “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,”nin de Türkiye ile Kazakistan arasında ortaklaşa kurulduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

USSR dissolved and the Cold War period ended by the globalization process in the world. This situation is important in terms of world history and Turkish history. Many states declared their independence by the dissolution of the USSR. There are also Turkish states among these states. Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan declared their independence from the Central Asian Turkish states in the early 1990s. Studies have been started to ensure Turkish unity and to develop economic relations between Turkish states and They have started collaboration in language, history and culture relations by the independence of these states. They needed Institutions to carry out activities. For this reason, institutions have been established in line with the aims determined since the early 1990s. The aim of the study is to investigate the activities of the institutions which was established in order to provide Turkish unity in every field and to investigate the process of the institutions’ goals and objectives. it was concluded with the research that After the Turkish states maintained their independence, they efforted to improve relations in historical, cultural, political and economic fields were initiated and many agreements were made on these issues. It has been observed that the institutions established in line with the objectives carry out activities in line with the determined targets. “International Turkish Culture Organization,” “International Turkish Academy,” “Parliamentary Assembly of Turkic Speaking Countries,” “Union of Turkish World Municipalities,” “Turkish Council,” “Turkish Culture and Heritage Foundation” was established joining of the Turkish states. "Kyrgyzstan-Turkey Manas University," It is established in Kyrgyzstan in cooperation with Turkey, in the same way "Hoca Ahmet Yesevi International Turkish-Kazakh University," between the also Turkey and Kazakhstan have concluded that it is established by attending of both of them.

Keywords


 • Erkmen, A. (2021). “Türklerin Sahip Olduğu Ortak Değerlerin Araştırılması Ve Geliştirilmesine Yönelik Faaliyet Yürüten

 • Kurumlar” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:70-81 TÜRKLERİN SAHİP OLDUĞU ORTAK DEĞERLERİN ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYET YÜRÜTEN KURUMLAR The Institutions Proceed for Researching and Developing of Turkish Common Values Öğr. Gör. Dr. Ayşe ERKMEN Gaziantep Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Gaziantep/Türkiye. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1157-0714 ÖZET Dünya’da yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte SSCB dağılmış ve Soğuk Savaş süreci sona ermiştir. Bu durum dünya tarihi ve Türk tarihi açısından önemlidir. SSCB’nin dağılması ile birlikte çok sayıda devlet bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu devletler içinde Türk devletleri de vardır. 1990’ların başında Orta Asya Türk devletlerinden Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu devletlerin bağımsız olmasıyla birlikte Türk devletleri arsında dilde, tarihte ve kültürde birliğini sağlama, ekonomik ilişkileri geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bunun yapılabilmesi için faaliyet yürütecek kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 1990’lı yılların başından itibaren belirlenen amaçlar doğrultusunda kurumlar kurulmuştur. Çalışmanın amacı her alanda Türk birliğini sağlama amacıyla kurulan kurumların kuruluş amaçlarını ve amaçları doğrultusunda yürüttükleri faaliyetlerini araştırmaktır. Araştırma ile Türk devletlerinin bağımsızlığını elde etmelerinin ardından, tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaların başlatıldığı, bu konularda çok sayıda anlaşmalar yapıldığı sonucuna varılmıştır. Amaçlar doğrultusunda kurulan kurumların belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetler yürüttüğü görülmüştür. Çalışmaya konu olan kurumlardan “Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı,” “Uluslararası Türk Akademisi,” “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi,” “Türk Dünyası Belediyeler Birliği,” “Türk Konseyi,” “Türk Kültür ve Mirası Vakfı,”nın Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulduğu görülmüştür. “Kırgız-Türkiye Manas Üniversitesi,”nin Türkiye ile Kırgızistan’ın ortaklaşa kurdukları, aynı şekilde “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,”nin de Türkiye ile Kazakistan arasında ortaklaşa kurulduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türk devletleri, Türk kültürü, Türklerin ortak değerleri, Türk kurumları, Türk Dünyası. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics