İLKOKUL 4. SINIF ARAŞTIRMAYA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ, FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2020-75
Language : null
Konu :
Number of pages: 5591-5603
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri dersinde “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde, araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen etkinliklerin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları ve öz yeterlikleri üzerine etkisini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılının güz döneminde, bir ilkokulda öğrenimine devam eden, bir dördüncü sınıf şubesi deney (n=19) ve bir dördüncü sınıf şubesi kontrol (n=18) grubu seçilerek, toplam 37 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın, ön test–son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Demir (2006) tarafından hazırlanan Eleştirel düşünme becerileri ölçeği (EDBÖ) ölçeği, Akınoğlu (2001)’nun geliştirdiği Fen Bilgisi dersine yönelik tutum ölçeği ve Hızlıok (2012)’un geliştirdiği fen ve teknoloji dersine yönelik öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eleştirel düşünme, fen ve teknoloji dersine yönelik özyeterlilik ve tutuma ilişkin sonuçlara bakıldığında, deney grubunun öz yeterlilikleri ile kontrol grubunun öz yeterlilikleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of activities developed according to inquiry-based learning approach, students' critical thinking skills, attitudes towards science course and self-efficacy in primary school 4th grade science course. The study group of the study consisted of 37 students in the fourth semester of 2017-2018 academic year, a fourth-class branch study (n = 19) and a fourth-class branch control (n = 18) group. In this research, experimental method which is one of the quantitative research methods was used. Pre-test and post-test experimental design of the study. Critical thinking skills scale (EDL) scale prepared by Demir (2006), attitude scale towards Science course developed by Akınoğlu (2001) and self-efficacy scale for science and technology course developed by Hızlıok (2012) were used as data collection tools. When the results of self-efficacy and attitude towards critical thinking, science and technology course were examined, a statistically significant difference was not observed between the self-efficacy of the experimental group and the self-efficacy of the control group.

Keywords


 • Duran, M., Küçükaydın, Ü.C. & Köse, H. (2020). “İlkokul 4. Sınıf Araştırmaya Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme

 • Araştırmanın örneklemi, 2017-2018 öğretim yılının 1.

 • Demir (2006) tarafından hazırlanan Eleştirel düşünme becerileri

 • ölçeği (EDBÖ) ölçeği, Akınoğlu (2001)’nun geliştirdiği Fen

 • Bilgisi dersine yönelik tutum ölçeği ve Hızlıok (2012)’un

                                                                                                    
 • Article Statistics