SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-75
Language : null
Konu :
Number of pages: 5633-5645
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma COVID-19 sebebiyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlerden bu konuda derinlemesine bilgi almak amaçlandığı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya ili merkezindeki özel okulda ve Muş ili Malazgirt ilçesindeki devlet okulunda görev yapan sekizer sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiş, kodlar ve temalar oluşturularak bulgular bölümünde sunulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda elde edilen bulgulara göre uzaktan eğitimin yürütülebilmesi için teknolojik donanım ve veli desteği özel okulda yeterli düzeyde olduğu belirtilmiş, devlet okulu öğretmenleri tarafından ise yeterli görülmemiştir

Keywords

Abstract

This study was carried out to get the opinions of the primary school teachers about the distance education performed due to COVID-19. In this study, quantitave method was used to get the detailed views of the teachers. The study group consists of eight teachers working in private school in the city centre of Amasya and eight teachers working in public school in the Malazgirt district of Muş. A structured interview form consisting six open ended questions was developed and used. The obtained datawere analyzed through content analysis. Codes and themes were created and presented in the findings section. As a result of the study, it was seen that technological equipment and parents’ support were not found sufficient to maintain the distance education by public school teachers whereas they were considered sufficient by private school teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics