ÖZEL YETENEKLİLERİN BİREYSEL FARKLILIKLARINA UYGUN İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-75
Language : null
Konu :
Number of pages: 5689-5705
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de üstün yetenekli bireyler kaynaştırma öğrencisi olarak veya özel okul statüsündeki yetenek okullarında (Fen lisesi, spor lisesi, Anadolu güzel sanatlar lisesi, sosyal bilimler lisesi) eğitimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca, okul dışı zamanlarda BİLSEM’ler bulunmaktadır. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan bir sınıf öğretmeni o özel eğitim gereksinimi olan öğrenciye bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamak ve uygulamak zorundadır. Aksi takdirde yasal zorunluluğu yerine getirmiyor suç işliyor sayılır. Sınıf öğretmenliği lisans programı incelendiğinde özel yeteneklilerle ilgili derslerin maalesef yetersiz olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı, ilkokul Türkçe derslerinde kullanılabilecek olan, özel yetenekli çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş, özgün etkinlik örnekleri sunmaktır. Bunun için üstün zekâlı ve yetenekli bireylere özel, Türkçe eğitimi ve öğretiminde kullanılabilecek bireysel farklılıkları içeren yapılan üç tane özgün etkinlik örneği hazırlanarak çalışma oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma tekniklerinden biri olan “doküman incelemesi” kullanılmıştır. Bu süreçte araştırmanın amacı doğrultusunda ilgili dokümanlara ulaşılmaya çalışılmış ve elde edilen veriler önceden belirlenen temalara göre bir plan dâhilinde analiz edilmiş, özetlenmiş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Gifted students as individuals in Turkey mainstreaming in schools or in private schools the ability status (Science high schools, sports high schools, Anatolian fine arts high schools, social sciences high school) are continuing their education. In addition, there are BİLSEMs outside of school. A classroom teacher with a mainstreaming student in his class has to prepare and apply an individualized education plan for that student with special education needs. Otherwise, it does not fulfill the legal obligation and is considered to be committing a crime. When the undergraduate program of primary school teaching is examined, it is seen that the courses related to special talents are unfortunately insufficient. The aim of the study is to present individualized, original activity examples for specially gifted children that can be used in primary school Turkish lessons. For this purpose, the study was created by preparing three unique activity examples, which are made for gifted and talented individuals, and include individual differences that can be used in Turkish education and teaching. "Document analysis", one of the qualitative research techniques, was used as a data collection tool in the study. In this process, the relevant documents were tried to be reached in line with the purpose of the research, and the obtained data were analyzed, summarized and interpreted within a plan according to the predetermined themes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics