TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN YAKIN DÖNEM SİYASİ HAYATINA ETKİSİ BAKIMINDAN II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE İAŞE MESELESİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 215-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İaşe, özellikle ekonomik kriz dönemlerinin ve savaş yıllarının en önemli konularından biri olmuştur. Hatta, zaman zaman krizin kendisi olarak da ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, gerek Osmanlı tarihi ve gerekse Cumhuriyet tarihi boyunca oluşan ekonomik kriz dönemlerinde ve savaş yıllarında bu konuda oldukça titiz ve planlı çalışmalar yapılmıştır. İaşe sorununun çözümlenmesi için yoğun çabalar harcanmıştır. Cumhuriyet tarihinin en önemli iaşe sorunlarından biri II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı şartlarda yaşanmıştır. Bu bakımdan, özellikle 1940'lı yıllarda oluşan iaşe krizi, üzerinde düşünmeyi ve çözümüne yönelik çalışmalardan ders çıkarmayı gerektiren özelliklere sahiptir. Savaşın getirdiği olağanüstü şartlar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan iaşe meselesi çok önemli kararların alınması, yoğun ve kararlı çalışmaların yapılması ve aynı zamanda gelecekte oluşabilecek her türlü olumsuzluğun da planlama içine konularak sorunun çözümü için adım atılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bakımdan, II. Dünya Savaşı süresince Türkiye’de iaşe ile ilgili ortaya çıkan açıkları kapamak, mevcut imkanları ölçülü ve temkinli kullanmak ve hem asker hem de sivil kesimin sorunlarını çözmek adına birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların eksik tarafları olduğu gibi zaman zaman olumlu yanları da görülmüştür. Bu makale nitel çalışma yöntemi temelinde, II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de ortaya çıkan ve Cumhuriyet tarihinin yakın döneminin şekillenmesine önemli düzeyde etki eden iaşe meselesini ele almaktadır. İaşe meselesinin ortaya çıkışı, etkileri, çözümüne yönelik olumlu çalışmalar ve eksik kalan yönleri ile meselenin Cumhuriyet tarihinin yakın döneminin şekillenmesindeki etkisi değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye Ekonomisi, İaşe Meselesi, II. Dünya Savaşı

Keywords

Abstract

Subsistence has been one of the most important issues of the economic crisis and war years. In fact, it has emerged from time to time as the crisis itself. In this respect, very meticulous and planned studies have been carried out on this subject during the economic crisis periods and war years, both during the Ottoman history and throughout the history of the Republic. Intense efforts have been made to resolve the subsistence problem. One of the most important food problems in the history of the Republic, II. It has been experienced under the conditions created by the World War. In this respect, the food crisis that occurred especially in the 1940s has characteristics that require reflection and learning from studies aimed at its solution. The extraordinary conditions brought about by the war and the food issue that emerged as a result of this made it necessary to take very important decisions, to make intensive and determined studies, and to take steps to solve the problem by putting all kinds of negativities that may occur in the future into planning. In this regard, II. During World War II shut out the vulnerabilities related to subsistence in Turkey, restrained and cautious use of existing facilities and both soldiers have been many studies in order to solve the problems of the civil sector. These studies have not only lacks but also positive aspects from time to time. This study, on the basis of qualitative study method, II. World War II important period in the history of the formation of the close of the year in emerging and the Republic of Turkey affecting subsistence level is addressing the issue. It also evaluates the emergence of the subsistence issue, its effects, positive efforts to solve it and its missing aspects, as well as the impact of the issue on therecent period of the Republic’s history.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics