GRAFİK TASARIMIN GÖRSEL DİLİNİN GELİŞİMİNDE POP ART VE KOLAJIN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 5020-5033
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm sanat alanlarına yönelik yaklaşımları değiştiren Pop Art, yarattığı özgürlük ortamı ile sanatı herkes tarafından ulaşılabilir bir meta haline getirmiştir. Pop Art’ta sıkça kullanılan kolaj tekniği ile grafik tasarımda sanatsal ifadenin sınırlarını zorlayarak görsel dilin gelişiminde katkıda bulunmuştur. Araştırmada grafik tasarımın görsel dilinin gelişiminde Pop Art akımının etkisi incelenirken kolaj tekniğinden esinlenilerek yapılan ve dönemin grafik tasarım alanında öne çıkan çalışma örneklerine yer verilmiş, biçimsel dili irdelenmiş ve görsel dil bağlamında ele alınmıştır. Pop Art akımını doğuran nedenler araştırılırken bu sanat akımı içinde dönemin sanatsal çalışmalarında sıklıkla kolaj tekniğinin tercih edilmesinin yanı sıra grafik baskı teknikleri olan taş baskı ve özellikle serigrafi tekniğiyle eserler üretilmesinin sebebi irdelenmiştir. Bu araştırmanın amacı; Pop Art akımı ve kolaj tekniği ile yapılan eserlerin grafik tasarımın görsel dilinin gelişiminde katkısını araştırmaktır. Bu amaca bağlı olarak; Pop Art ve kolajın grafik tasarımın görsel dilinin gelişmesindeki etkilerini inceleyen genel yapısından dolayı, elde edilen bulguların güvenirliliği açısından literatür tarama ve veri toplama yöntemi kapsamında ilgili başlıklar altında yapılması uygun görülmüştür. Araştırma sonucunda grafik tasarım görsel dilinin gelişmesinde Pop Art akımının felsefesinden, akımın ticari yönünden ve kolaj tekniğinden etkilenerek geliştiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Pop Art has changed the approaches towards all fields of art and made art an accessible commodity with the atmosphere of freedom it creates. Contributed to the development of visual language by pushing the limits of artistic expression in graphic design with the collage technique frequently used in Pop Art. In this research, while examining the effect of Pop Art movement on the development of visual language of graphic design, the examples of works that were inspired by collage technique and which were prominent in the field of graphic design of the period were included, the formal language was examined and discussed in the context of visual language. While investigating the causes of the Pop Art movement, the reason of producing collage technique and graphic printing techniques, especially stone screen printing techniques and especially serigraphy techniques, were examined in this artistic movement. The purpose of this research; The aim of this course is to investigate the contribution of pop art and collage techniques to the development of the visual language of graphic design. Depending on this purpose; Due to the general structure of Pop Art and collage, which examines the effects of graphic design on the development of visual language, it was considered appropriate to make the findings under the relevant headings within the scope of literature search and data collection method. As a result of the research, it was found that the development of graphic design visual language was influenced by the philosophy of Pop Art movement, its commercial aspect and collage technique.

Keywords