THE MEDIATING ROLE OF DIGITAL GAME ADDICTION IN THE CORRELATION BETWEEN CYBER VICTIMIZATION AND CYBER BULLYING

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 5093-5108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki korelasyonda dijital oyun bağımlılığının aracı rolü araştırılmıştır. Mevcut çalışma ilişkisel tarama modelinde tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya 194 kız ve 90 erkek olmak üzere toplam 284 üniversite öğrencisi katıldı. Çalışmada, dijital oyun oyununda üniversite öğrencileri arasında problem davranışını belirlemek için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Lemmens ve ark., 2009), ölçmek için E-Zorbalık ve E-Mağduriyet Ölçekleri (Lam ve Li, 2013) kullanılmıştır. siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeyleri. Çalışma verileri AMOS 24 ve SPSS 25.0 yazılımı ile analiz edilmiştir. Siber mağduriyet ve siber zorbalık arasındaki korelasyonda dijital oyun bağımlılığının rolü, bootstrap yöntemine göre Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) ile test edilmiştir. Çalışma bulguları siber mağduriyetin siber zorbalık ve dijital oyun bağımlılığını önemli ölçüde yordayken, dijital oyun bağımlılığı siber zorbalığı önemli ölçüde yordadığını göstermiştir. Siber mağduriyet ile siber zorbalık ve dijital oyun bağımlılığı arasında ve dijital oyun bağımlılığı ile siber zorbalık arasında anlamlı ve pozitif korelasyonlar olduğu belirlenmiştir. Dijital oyun bağımlılığının aracılık etkisini araştırmak için yapılan bootstrap yöntemine dayanan yol analizi sonuçları, dijital oyun bağımlılığının siber mağduriyet ve siber zorbalık arasındaki korelasyonda kısmen aracılık rolünü gösterdi. Çalışma bulguları literatür ışığında tartışılmış, gelecekteki araştırma ve uygulamalar için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In the present study, the mediating role of digital game dependency was investigated in the correlation between cyberbullying and cyber victimization. The current study is a descriptive study in the relational screening model. A total of 284 college students, 194 females and 90 males, participated in the study. In the study, Digital Game Addiction Scale (Lemmens et al., 2009) was used to determine problem behavior among college students in digital game play, and E-Bullying and E-Victimization Scales (Lam and Li, 2013) were used to measure cyberbullying and cyber victimization levels. The study data were analyzed with AMOS 24 and SPSS 25.0 software. The role of digital game addiction in the correlation between cyber victimization and cyberbullying was tested with the Structural Equation Model (SEM) based on the bootstrap method. The study findings demonstrated cyber victimization significantly predicted cyber bullying and digital game addiction, while digital game addiction significantly predicted cyberbullying. And it was determined that there were significant and positive correlations between cyber victimization and cyberbullying and digital game addiction, and between digital game addiction and cyberbullying. The results of the path analysis based on the bootstrap method conducted to investigate the mediating effect of digital game addiction demonstrated that digital game addiction had a partially mediating role in the correlation between cyber victimization and cyberbullying. The study findings were discussed based on the literature, recommendations were presented for future research and applications.

Keywords