THE EFFECTS OF PERSONALITY TRAITS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS ON JUVENILE DELINQUENCY

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4762-4772
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ergenlerin kişilik ve aile özelliklerinin suç davranışına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden yordamaya dönük ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmaya amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 213 suça sürüklenen ergen katılmıştır. Ergenlerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilmiş "Kişisel Bilgi Formu" (KBF) kullanılmıştır. Ergenlerin aile özelliklerini belirleyebilmek için "Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği" (EKRÖ/K), kişilik özelliklerini belirleyebilmek için "Kişilik Değerlendirme Ölçeği" (KİDÖ), suç davranışları seviyesini belirleyebilmek için "Suç Davranışı Ölçeği" (SDÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. KİDÖ (t=2.983 p<.01), Anne EKRÖ (t=7.273, p<.01), Baba EKRÖ (t=6.840, p<.01), ve anne kontrolü (t=2.005 p<.05), SDÖ toplam puanını anlamlı bir şekilde ve pozitif yönlü yordamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; anne kabul-reddi, baba kabul-reddi, kişilik ve anne kontrolü ergenlerin suç davranışılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Buna göre; ergenlerin ebeveynleri tarafından reddedilmesi, sağlıksız kişilik özelliklerine sahip olması ve kısıtlayıcı anne kontrolüne maruz kalması ergenlerin suç davranışını arttırmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to analyze the effects of personolity traits and family characteristics of adolescents on juvenile delinquency. The research is a correlational model among quantitative research methods. A total of 213 adolescents pushed to crime selected with purposive sampling method pardicipated in the study. A "Demographic Information Form" developed by the researchers has used to determine the adolescents' sociodemographic characteristics. The “Parental Acceptance-Rejection/Control Questionnaire” (PARQ/C) was used to identify the family characteristics of adolescents; the “Personality Assessment Questionnaire” (PAQ) was used to determine their personality traits; the “Delinquent Behavior Scale” (DBS) was used to determine the levels of delinquent behaviors of adolescents. Multiple linear regression analaysis was used to analyze the study data. PAQ (t=2.983, p<.01), PARQ (Mother) (t=7.273, p<.01), PARQ (Father) (t=.840,p<.01), and maternal control (t=2.005, p<.05) positively and significantly predict DBS total score. The results revealed that maternal acceptance-rejection, paternal acceptance-rejection, personality traits and maternal control significantly predicted juvenile delinquency. Accordingly, adolescents' being rejected by their parents, having poor personolity traits and being subjected to restrictive maternal control increase their delinquency.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics