MEDİKAL TURİZMDE MARKALAŞMA: HASTANE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2020-72
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4752-4761
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sağlık turizmi kapsamında hizmet veren hastanelerde görev yapan yöneticilerin medikal turizmde markalaşma ile ilgili düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara İli’nde bulunan iki kamu hastanesinde çalışan alt, orta ve üst düzey 115 yönetici oluşturmaktadır. Örneklemi bu hastanelerde çalışan 90 yönetici temsil etmektedir. Bu çalışma nicel bir araştırma olup araştırma için kullanılan ölçme aracı, anket formlarıdır. Veriler ilgili istatistik programlarıyla analiz edilmiştir. İki bağımsız grup arasındaki farklılık incelenirken bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındaki farklılıklar incelenirken ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda hastane yöneticilerinin görev süreleri arasındaki farklılıkların markalaşma ile ilgili görüşlerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Buna göre görev süresi 10 yıl ve üzerinde olan yöneticiler hastane tanınmışlığına, farkındalık faaliyetlerine, belli bir alana yönelmeye görev süresi 3-6 yıl ve 6-9 yıl olan yöneticilere göre daha az önem verirken, görev süresi daha az olan yöneticilerin medikal turizmde markalaşmaya daha çok önem verdiği ifade edilebilir. Araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin medikal turizmde markalaşma üzerinde, halkla ilişkiler, reklam ve diğer tutundurma faaliyetlerinin iyi düzeyde etkili olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to reveal the thoughts of managers working in hospitals serving within the scope of health tourism on branding in medical tourism.The population of the study consists of 115 executives working in two public hospitals in Ankara, including lower, middle and high level. The sample is representative of 90 administrators working in these hospitals. This study is a quantitative research and survey tool used for research. The data were analyzed by relevant statistical programs. Independent sample t test was used for the difference between two independent groups and one way analysis of variance (ANOVA) was used when differences between more than two independent groups were examined. As a result of this research, it was revealed that the differences between the terms of office of the hospital managers affect their views on branding. Accordingly, It can be said that managers with a ten-year tenure or more attach less importance to hospital recognition, awareness activities, and orientation to a certain area than managers with a term of office of 3-6 years and 6-9 years, while managers with less tenure of office give more importance to become a branding in medical tourism. It was determined that the hospital managers participating in the study think that public relations, advertising and other promotional activities have a good effect on medical tourism and branding.

Keywords