TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4729-4740
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 5. Sınıf ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespit edilebilmesi ve buradan hareketle MEB’de seçmeli ders konumundaki Halk Kültürü dersinin ortaöğretimin tüm sınıflarında okutulabilmesinin önemine dikkat çekebilmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ders kitaplarındaki metinler doküman incelemesi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre kitaplarda en çok yer verilen somut olmayan kültürel miras ana kadrosu sözlü gelenekler ve anlatımlardır. En az yer verilen ana kadrolar gösteri sanatları ve el sanatları geleneğidir. İncelenen Türkçe ders kitaplarının somut olmayan kültürel miras bağlamında farklı ve özgün örnekler içerdiği görülmüştür. Bununla birlikte Türkçe dersine eş zamanlı olarak Halk Kültürü dersinin de okutulması gereğinin önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the this study is to identify the intangible cultural heritage elements in the 5th grade and 8th grade Turkish textbooks, and to draw attention to the importance of teaching the Folk Culture course as an elective course in all grades of secondary education. Qualitative research method was used in the study. The texts in the textbooks were analyzed using the document analysis technique. According to the results of the study, the main cadre of intangible cultural heritage (ICH), which is mentioned the most in the textbooks, is oral traditions and narratives. The main cadres that are mentioned the least are tradition of performing arts and crafts. It has been seen the Turkish textbooks examined included different and original examples in the context of ICH. However the importance of the necessity of simultaneous teaching of Folk Culture course was emphasized.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics